Lamper og belysning – besøg vores store ny butik i Struer

Lam­per og belys­ning i Stru­er og omegn

Hos Thus­gaard El-Cen­ter fin­der du altid gode til­bud og pri­ser på lam­per og belysning.

Vi har en EL SALG og LYSPUNKT butik i Stru­er. Her fin­der du altid et stort udvalg af lam­per i butik­ken med gode pri­ser og til­bud, lige­som vi selv­føl­ge­lig hol­der udsalg i vis­se peri­o­der. Der­for får vi besøg af kun­der fra hele egnen.

Vi sæl­ger bl.a. man­ge belys­nings­de­le og lam­per til kun­der fra Lemvig, Vin­derup, Hjerm og Thyholm. Det gæl­der selv­føl­ge­lig også hvi­de­va­rer og små-el som støv­su­ge­re og køk­ke­nud­styr. Vi har det meste på lager, og kun mær­ker af bed­ste kvalitet.

I novem­ber 2019 åbne­de vores nye sto­re butik – så du nu kan fin­de et end­nu stør­re udvalg af lam­per, belys­ning, små-el og hår­de hvi­de­va­rer. Butik­ken er over 300 m².

Udvalg af lamper i lampebutikken i struer

Loftslamper, væglamper, gulvlamper, spots osv. – udvalget er stort

I vores belys­nings­bu­tik fin­der du altid et stort udvalg, så du kan fin­de den helt per­fek­te lam­pe til den rig­ti­ge pris.

Du fin­der lam­per og spots fra man­ge af de før­en­de lam­pe-mær­ker i butik­ken. Der­u­d­over har vi natur­lig­vis et stort udbud af typer og model­ler – eksempelvis:

  • Lofts­lam­per
  • Pend­ler
  • Væg­lam­per
  • Gulv­lam­per
  • LED spots
  • Bord­lam­per
  • Uden­dørs­lam­per
  • Design lam­per

Og du vil altid fin­de kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser hos os, og ofte også et godt tilbud.

Der­u­d­over kan du fin­de alver­dens lam­pe­til­be­hør – fra el-pærer og LED-spots til led­nin­ger, ophæng osv.

Få kompetent og erfaren rådgivning om lamper, belysning og dine muligheder

Du fin­der vores velud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re i lam­pe­bu­tik­ken på Indu­stri­vej i Stru­er. De står klar til at give dig den bed­ste vej­led­ning, og gui­der dig ger­ne, hvis du er i tvivl om dit valg.

Har du forel­sket dig i en spe­ci­fik lam­pe fra eksem­pel­vis EL SALG’s kata­log, så kan vi bestil­le den hjem til dig, hvis vi ikke har den på lager i butikken.

 

Bestil en belysningskonsulent

At få besøg af en belys­nings­kon­su­lent kan være en stor hjælp til at ska­be den helt ret­te belys­ning. Uan­set hvil­ket rum der er tale om, så bety­der den rig­ti­ge belys­ning og den ret­te pla­ce­ring af lam­per og spots alver­den for rum­mets atmos­fæ­re. Den ret­te mæng­de af belys­ning får des­u­den et rum til at vir­ke mere ind­by­den­de og behageligt.

 

lyspunkt struer lemvig vinderup - lamper struer

 

Vores belys­nings­kon­su­lent og ‑råd­gi­ver kom­mer ger­ne på besøg i dit pri­va­te hjem eller i din virk­som­hed. Så kan vi sam­men se på mulig­he­der­ne for opti­me­ring af lyset. Du vil bli­ve over­ra­sket over, hvor meget det rig­ti­ge valg af lam­per bety­der. Især for den over­ord­ne­de atmos­fæ­re i et rum.

Ud fra dit lys­be­hov og rum­mets natur­li­ge lysind­fald, udar­bej­der vi et opti­malt for­slag, som vi gen­nem­går sam­men med dig.

Vores belys­nings­kon­su­lent kan både hjæl­pe med lys­sæt­nin­gen i pri­va­te hjem og i virk­som­he­der, så ingen opga­ve er for lil­le eller stor.

Ophængning af lamper og installation af spots

Vores auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el-instal­la­tø­rer kan stå for ophæng­ning af lam­per i dit hjem eller din virk­som­hed, så de kom­mer til at sid­de helt rig­tigt. Vi kan selv­føl­ge­lig også kla­re instal­la­tion af spots (med/uden ind­byg­ning) i et snup­tag, hvis du ikke selv vil i gang med opsæt­ning og montage.

Vi glæ­der os til at se dig eller høre fra dig.

Åbningstider i vores lampebutik i Struer – Industrivej 14:

Man­dag – fre­dag: 9–17

Lør­dag: 9–13 (Lør­dag er vi beman­det med 1 med­ar­bej­der i butik­ken, så der kan fore­kom­me lidt ven­te­tid i trav­le perioder)

Er du på udkig efter spe­ci­el belys­ning eller en spe­ci­fik lam­pe, så er du altid vel­kom­men til at rin­ge til os og spør­ge. Tlf. 96 85 30 00

Vi har kun­der, der kører helt fra Thyholm, Lemvig, Vin­derup og Hjerm for at besø­ge vores lam­pe­bu­tik, hvor du fin­der et stort udvalg af alt inden for belys­ning og til­be­hør. Lige som vores kun­der besø­ger os, så besø­ger vi også med glæ­de dig, hvis du skal bru­ge en hånd til mon­te­ring af lam­per eller anden el-installation.

Vi har en El Salg-butik – hvor du ud over belys­ning og lam­per også fin­der alt inden for hår­de hvi­de­va­rer.

_SIP4408-web

Lamper til spisestuen – hvad skal man tænke over?

Når det gæl­der belys­ning og lam­per i spi­sestu­en, er det vig­tigt for de fle­ste, at belys­nin­gen er gen­nemtænkt. Ikke mindst; at belys­nin­gen er til­pas­set dine per­son­li­ge præferencer.

Man­ge fore­træk­ker flek­sib­le lam­per og lyskil­der i nær­he­den af og over spi­se­bor­det. Vi anbe­fa­ler, at du pla­ce­rer dine lam­per i rum­met i for­skel­li­ge høj­de og ger­ne med en lys­dæm­per. På den måde kan du altid til­pas­se lyset, så det mat­cher dine behov, og som sam­ti­dig kan det indstil­les i for­hold til dags­lys fra vinduer.

De mest popu­læ­re lam­per og belys­nings­kil­der i en spi­sestue er ger­ne en loft­lam­pe eller pen­del over spi­se­bor­det. Ofte med en lys­dæm­per. Men du kan også over­ve­je en lam­pe­skin­ne med små LED-lyskil­der eller spots, der giver et natur­ligt og dæmp­bart lys. Her kan du sam­ti­dig vip­pe dem, så de lyser i en bestemt retning.

Er du på udkig efter en eller fle­re nye lam­per til spi­sestu­en, så fin­der du inspira­tion i vores lam­pe­bu­tik i Struer.

_SIP4429-web