clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Lamper og belysning – besøg vores butik i Struer

Hos Thus­gaard El-Cen­ter fin­der du altid gode til­bud og pri­ser på lam­per og belys­ning.

Vi er EL SALG butik i Stru­er og har et stort udvalg af lam­per i butik­ken, hvor du altid fin­der gode pri­ser og til­bud, lige­som vi selv­føl­ge­lig hol­der udsalg. Der­for får vi besøg af kun­der fra hele egnen – vi sæl­ger bl.a. man­ge lam­per til kun­der fra Lemvig, Vin­derup, Hjerm og Thyholm.

Loftslamper, væglamper, gulvlamper, spots osv. – udvalget er stort

I vores belys­nings­bu­tik fin­der du altid et stort udvalg, så du kan fin­de den helt per­fek­te lam­pe til den rig­ti­ge pris.

Du fin­der lam­per og spots fra man­ge af de før­en­de lam­pe-mær­ker i butik­ken. Der­u­d­over har vi natur­lig­vis et stort udbud af typer og model­ler – eksem­pel­vis:

  • Lofts­lam­per
  • Pend­ler
  • Væg­lam­per
  • Gulv­lam­per
  • LED spots
  • Bord­lam­per
  • Uden­dørs­lam­per
  • Design lam­per

Og du vil altid fin­de kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser hos os.

Tilbud på lamper og belysning -  Lampe butik Vinderup, Hjerm, Lemvig, Thyholm i Struer

Der­u­d­over kan du fin­de alver­dens lam­pe­til­be­hør – fra el-pærer til led­nin­ger, ophæng osv.

 

Få kompetent og erfaren rådgivning om lamper, belysning og dine muligheder

Du fin­der vores velud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re i lam­pe­bu­tik­ken på Indu­stri­vej i Stru­er. De står klar til at give dig den bed­ste vej­led­ning, og gui­der dig ger­ne, hvis du er i tvivl om dit valg.

Har du forel­sket dig i en spe­ci­fik lam­pe fra eksem­pel­vis EL SALG’s kata­log, så kan vi bestil­le den hjem til dig, hvis vi ikke har den på lager i butik­ken.

Bestil en belysningsrådgiver

Uan­set hvil­ket rum der er tale om, så bety­der den ret­te belys­ning og den ret­te pla­ce­ring af lam­per og spots alver­den for rum­mets atmos­fæ­re. Den ret­te mæng­de af belys­ning får des­u­den et rum til at vir­ke mere ind­by­den­de og kom­forta­belt.

Vores belys­nings­rå­d­gi­ver kom­mer ger­ne på besøg i dit pri­va­te hjem eller din virk­som­hed. Så kan vi sam­men se på mulig­he­der­ne for opti­me­ring af lyset. Du vil bli­ve over­ra­sket over, hvor meget det bety­der.

Ophængning af lamper og installation af spots

Vores auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el-instal­la­tø­rer kan stå for ophæng­ning af dine lam­per, så de kom­mer til at sid­de helt rig­tigt. De kan selv­føl­ge­lig også kla­re instal­la­tion af spots (med/uden ind­byg­ning) i et snup­tag, hvis du ikke selv vil i gang med opsæt­ning og mon­ta­ge.

Vi glæ­der os til at se dig.

Åbningstider i vores lampebutik i Struer – Industrivej 14:

Man­dag – fre­dag: 9–17

Lør­dag: 10–12 (Lør­dag er vi beman­det med 1 med­ar­bej­der i butik­ken, så der kan fore­kom­me lidt ven­te­tid i trav­le peri­o­der)

Er du på udkig efter spe­ci­el belys­ning eller en spe­ci­fik lam­pe, så er du altid vel­kom­men til at rin­ge til os og spør­ge. Tlf. 96 85 30 00

Vi har kun­der, der kører helt fra Thyholm, Lemvig, Vin­derup og Hjerm for at besø­ge vores lam­pe­bu­tik, hvor du fin­der et stort udvalg af alt inden for belys­ning og til­be­hør.

Vi har en El Salg-butik – hvor du ud over belys­ning og lam­per også fin­der alt inden for hår­de hvi­de­va­rer.

EL SALG butik lamper lysmesteren Struer Lemvig Thyholm Vinderup

Lamper til spisestuen – hvad skal man tænke over?

Når det gæl­der belys­ning og lam­per i spi­sestu­en, er det vig­tigt for de fle­ste, at belys­nin­gen er gen­nemtænkt og til­pas­set dine per­son­li­ge præ­fe­ren­cer.

Man­ge fore­træk­ker flek­sib­le lam­per og lyskil­der i nær­he­den af og over spi­se­bor­det. Vi anbe­fa­ler, at du pla­ce­rer dine lam­per i rum­met i for­skel­li­ge høj­de og ger­ne med en lys­dæm­per. På den måde kan du altid til­pas­se lyset, så det mat­cher dine behov, og som sam­ti­dig kan indstil­les i for­hold til dags­lys fra vin­du­er.

De mest popu­læ­re lam­per og belys­nings­kil­der i en spi­sestue er ger­ne en loft­lam­pe eller pen­del over spi­se­bor­det. Men du kan også over­ve­je en lam­pe­skin­ne med små LED-lyskil­der eller spots, der giver et natur­ligt og dæmp­bart lys.

Er du på udkig efter en eller fle­re nye lam­per til spi­sestu­en, så fin­der du inspira­tion i vores lam­pe­bu­tik i Stru­er.

Belysning og lamper Struer Vinderup Lemvig - lampebutik