clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Videoovervågning – overvågningssystem med overvågningskamera

Video­over­våg­ning med auto­ri­se­ret instal­la­tion og opsæt­ning får du hos os.

Her hos Thus­gaard El-Cen­ter får du pro­fes­sio­nel­le sik­rings­løs­nin­ger med over­våg­ning til erhverv og pri­va­te hjem.

Vi står for instal­la­tion af video­over­våg­ning i Stru­er, Lemvig, på Thyholm og i Vin­derup og omegn.

Vores auto­ri­se­re­de instal­la­tø­rer og alarm­montø­rer sik­rer, at du får det bed­ste over­våg­nings­sy­stem, der mat­cher dine behov.

Videoovervågning med overvågningskamera til virksomhed eller hjem

Video­over­våg­ning er både til dit hjem og din virk­som­hed. Uan­set hvor du er, så er det altid rart at vide, at man har over­blik over situ­a­tio­nen. Ikke mindst; så er over­våg­nings­ka­me­ra­er med til at give en følel­se af tryg­hed – både for fami­li­en og for med­ar­bej­der­ne. Over­våg­nings­sy­ste­mer vir­ker nem­lig præ­ven­tivt i for­hold til kri­mi­na­li­tet.

Med man­ge års erfa­ring kan vi let stå for instal­la­tion af for­skel­li­ge løs­nin­ger med video­over­våg­ning.

Vores instal­la­tø­rer har instal­le­ret over­våg­nings­sy­ste­mer i man­ge for­skel­li­ge typer af byg­nin­ger:

 • land­brug
 • sko­ler
 • butik­ker
 • super­mar­ke­der
 • restau­ran­ter
 • indu­stri­virk­som­he­der
 • kon­tor­lo­ka­ler
 • par­cel­hu­se

Så hvis du har brug for hjælp eller råd­giv­ning ang. et system til video­over­våg­ning, så tag kon­takt til os.

Få professionel rådgivning så du får et system, der matcher dine behov

For at være sik­ker på at du får det bed­ste over­våg­nings­sy­stem, der sam­ti­dig er til­pas­set dine eksak­te behov og sat rig­tigt op, så tag fat på os. Først og frem­mest er vi erfar­ne på områ­det, og så kan vi for­tæl­le dig om for­skel­li­ge, nye over­våg­nings­løs­nin­ger. Mar­ke­det for video­over­våg­ning ændrer sig løben­de pga. tek­ni­ske opda­te­rin­ger og for­bed­rin­ger, og det har vi helt styr på.

Videoovervågning med installation

Hvorfor vælge videoovervågning?

Vi får fle­re og fle­re opkald fra kun­der i bl.a. Stru­er, Lemvig og på Thyholm pga ind­brud, og her anbe­fa­ler vi at sæt­te video­over­våg­ning op.

Der er nem­lig man­ge for­de­le ved at væl­ge en sik­ker­heds­løs­ning med video­over­våg­ning:

 • Over­våg­nings­ka­me­ra­et vil vise og adva­re, hvis der er uved­kom­men­de på din matri­kel (ræk­ke­vid­den af kame­ra­ets „syns­felt” afhæn­ger af opsæt­ning og model)
 • Video­over­våg­ning har en præ­ven­tiv virk­ning, så poten­ti­el­le kri­mi­nel­le skræm­mes let­te­re væk
 • Video­op­ta­gel­ser giver detal­je­re­de opta­gel­ser af per­so­ner eller biler, så du eller poli­ti­et har mulig­hed for at iden­ti­fi­ce­re dem
 • I et super­mar­ked, en indu­stri­virk­som­hed, en butik, et hotel eller en restau­rant kan du over­vå­ge kas­se­linje, recep­tion, kun­dea­re­a­ler og pro­duk­tions­om­rå­der
 • Med­ar­bej­de­re føler sig ofte mere tryg, når der er over­våg­nings­ka­me­ra­er (net­op pga. den præ­ven­ti­ve virk­ning)
Videoovervågning Struer Lemvig hjerm Vinderup - pris og tilbud

Skal videoovervågning være online eller lagres på en computer?

Det er selv­føl­ge­lig helt op til dig, om den video­over­våg­ning du væl­ger skal kun­ne ses onli­ne (på mobi­len, com­pu­te­ren eller din tab­let). Men det er ingen hem­me­lig­hed, at de fle­ste væl­ger en onli­ne løs­ning, når vi står for instal­la­tion og opsæt­ning af over­våg­ning med video. Det giver flek­si­bi­li­tet – både i for­hold til mon­te­rings­mu­lig­he­der, men især i for­hold til din mobi­li­tet. Du behø­ver ikke sid­de hjem­me eller på kon­to­ret, hvis du lige vil tjek­ke op på sta­tus med hus eller virk­som­hed. Du kan føl­ge med live – uan­set hvor du er – og nog­le syste­mer med video­over­våg­ning, lag­rer opta­gel­ser­ne i sky­en (på inter­net­tet) i fle­re dage og uger.

Installation og opsætning af overvågningssystem med video

Vores elek­tri­ke­re og alarm­montø­rer sør­ger for instal­la­tion og opsæt­ning af dit over­våg­nings­sy­stem. Vi mon­te­rer video­over­våg­ning, så det ikke er til gene for dig i hver­da­gen, og så det fun­ge­rer, helt som du ønsker.

Vi går højt op i at udfø­re vores arbej­de med præ­ci­sion. Med man­ge års erfa­ring i opsæt­ning af over­våg­nings­sy­ste­mer med video, kan du trygt væl­ge os som både leve­ran­dør og instal­la­tør.

overvågningssystem opsætning og installtion struer lemvig vinderup hjerm

Hvad skal man overveje, inden man vælger et overvågningssystem?

Når det gæl­der video­over­våg­ning, er der efter­hån­den et hav af for­skel­li­ge løs­nin­ger og funk­tio­ner. Her­un­der er en liste over nog­le af de ting, du bør tage stil­ling til, inden du væl­ger et over­våg­nings­sy­stem:

 • Skal der opta­ges inden­for eller uden­for – eller beg­ge ste­der?
 • Ønsker du et trå­d­løst over­våg­nings­sy­stem – eller er det nød­ven­digt at træk­ke kab­ler?
 • Er bil­led­kva­li­te­ten i fokus – HD eller stan­dard?
 • IR (Infrarød) – skal kame­ra­et kun­ne opta­ge i mør­ke?
 • Hvor stort et are­al (m2) skal over­våg­nings­ka­me­ra­et dæk­ke? (Her er det vig­tigt, at video­ka­me­ra­et instal­le­res i ret­te vin­kel)
 • Skal det være ana­logt, med IP, hybrid eller HD-TVI?
 • Vil du ger­ne se opta­gel­ser­ne live via en app?

Af erfa­ring ved vi, at de fle­ste har svært ved at over­skue og væl­ge mel­lem de man­ge funk­tio­ner. Men så er det let at tage fat på os. Vi råd­gi­ver dig, så du får en sik­rings­løs­ning, der mat­cher dine behov.

Sam­ti­dig kan vi også står for opsæt­ning af en stan­dard tyve­ri­a­larm eller et kom­plet alarm­sy­stem.

Kontakt Thusgaard El-Center og få et tilbud på videoovervågning med installation

Det koster ikke noget at ind­hen­te et til­bud på video­over­våg­ning. Vores erfar­ne montø­rer kan kig­ge for­bi, så I kan tage en snak omkring dine behov for et over­våg­nings­sy­stem.

Ring på 96 85 30 00 eller udfyld for­mu­la­ren her, så ven­der vi retur hur­tigst muligt.

Vi instal­le­rer alarm­sy­ste­mer og video­over­våg­ning i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup, på Thyholm og i omkring­lig­gen­de byer.