Hvidevarer Struer – butik med el-salg

Hvi­de­va­rer Stru­er, Vin­derup Lemvig og omegn.

Køb alt i hår­de hvi­de­va­rer i vores EL SALG og hvi­de­va­re­bu­tik i Struer.

Her får du den bed­ste ser­vi­ce og vej­led­ning. Og selv­føl­ge­lig kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser, når du skal købe hår­de hvi­de­va­rer, belys­ning og små-el.

Vi har kun­der fra det meste af Vestjyl­land. Bl.a. ser­vi­ce­rer vi kun­der i for­bin­del­se med køb og instal­la­tion af hvi­de­va­rer i Lemvig, Hjerm, Vin­derup og på Thyholm.

Du fin­der altid et godt til­bud hos os. Uan­set om du mang­ler en opva­ske­ma­ski­ne, et køle­skab, en fry­ser, nye lam­per eller en støvsuger.

Der­u­d­over udfø­rer vi hvi­de­va­re­ser­vi­ce og repa­ra­tion af hvi­de­va­rer. Mere om det nedenfor.

Køb hvidevarer af alle typer

Her i vores hvi­de­va­re­bu­tik i Stru­er fin­der du alt i hår­de hvi­de­va­rer. Du kan eksem­pel­vis købe:

 • Vaske­ma­ski­ne
 • Tør­re­tum­b­ler
 • Kom­fur
 • Ind­byg­nings­ovn
 • Emhæt­te
 • Koge­pla­de
 • Opva­ske­ma­ski­ne (også til indbygning)
 • Køle­skab
 • Køle-fryse­skab
 • Kum­me­fry­ser og fryseskabe

Vi har altid gode til­bud på hvi­de­va­rer. Som en del af EL-SALG kører vi også de til­bud og pri­ser, som du fin­der i EL-SALG-avisen.

Se EL-SALG-avi­sen her.

Udover hvi­de­va­rer har vi også et stort udvalg af lam­per og små el i butikken.

Bl.a.:

 • Pend­ler, loft­lam­per, spots, bord­lam­per og gulvlamper
 • LED-pærer, stikdå­ser og andet små-el
 • Støv­su­ge­re, kaf­fe­ma­ski­ner og andre husholdningsapparater

 

Hvidevare - butik i Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm

Så det er super nemt at fin­de hvi­de­va­rer i Stru­er, og der er ikke langt fra eksem­pel­vis Lemvig eller Thy­bor­øn, hvis du ger­ne vil kig­ge forbi.

Hvidevareservice fra a‑z – fra køb til installation og reparation

Vi til­by­der selv­føl­ge­lig også hvi­de­va­re­ser­vi­ce. Thus­gaard El-cen­ter hjæl­per og råd­gi­ver dig, når du skal købe nye hvi­de­va­rer. På den måde får du mulig­hed for at væl­ge den model, der er bedst til lige net­op dine behov. Sam­ti­dig er vores hvi­de­va­re­bu­tik en del af vores el-instal­la­tions­fir­ma, hvor du fin­der auto­ri­se­re­de og erfar­ne elek­tri­ke­re, el-instal­la­tø­rer og montø­rer. De står klar til at hjæl­pe dig med instal­la­tion og mon­ta­ge, hvis du ikke selv vil stå med det.

Hvidevareservice og reparation af hvidevarer

Skal du bru­ge hjæl­pe til repa­ra­tion af hvi­de­va­rer og ordi­nær hvi­de­va­re­ser­vi­ce, så kla­rer vi den. Også selv­om du ikke har købt pro­duk­ter­ne hos os. Vores man­ge års erfa­ring med hvi­de­va­re­ser­vi­ce bety­der, at vi kan hjæl­pe med repa­ra­tion af hvi­de­va­rer af stort set alle fabri­ka­ter og typer.

Vores montø­rer kører ger­ne fra Stru­er til bl.a. Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Har­boø­re og Thyholm for at hjæl­pe med instal­la­tion eller reparation.

EL SALG-butik med det hele

Udover at vi sæl­ger alt fra køle­ska­be, vaske­ma­ski­ner, opva­ske­ma­ski­ner og emhæt­ter, har vi også et stort udvalg af lam­per og andre typer af belys­ning. Se mere om lam­per og belys­ning her.

Hvidvarer på tilbud - Struer, Lemvig og omegn

Stort udvalg af hvidevarer i kendte mærker

Vi fører et stort udvalg af hvi­de­va­rer – som vaske­ma­ski­ner, opva­ske­ma­ski­ner, ovne, køle­ska­be, mikro­ov­ne osv. Vores sor­ti­ment af bil­li­ge hvi­de­va­rer, består kun af aner­kend­te og kva­li­tet­ste­ste­de mær­ker som eksempelvis:

 • AEG
 • Bosch
 • Mie­le
 • Sie­mens
 • Electro­lux
 • Sams­ung
 • LG
 • Whirl­pool

Alle hvi­de­va­rer er ener­gibe­spa­ren­de og mil­jø­ven­li­ge, og du fin­der altid et godt til­bud på hvi­de­va­rer i vores butik i Stru­er. Her fra sæl­ger vi hvid­va­rer til Vin­derup, Lemvig, Thyholm, Hjerm og de omkring­lig­gen­de byer. Vi kan også leve­re og mon­te­re, så du ikke skal røre en fin­ger selv.

Du får altid professionel vejledning, når du køber hvidevarer hos Thusgaard El-Center

Det er trygt at købe hvi­de­va­rer hos os. Når du har spørgs­mål til funk­tio­ner eller stør­rel­se, så står vores erfar­ne per­so­na­le klar til at svare.

Hvis du er i tvivl om, hvor­vidt et køle­skab har plads nok, hvor meget en opva­ske­ma­ski­ne stø­jer eller om der er bør­ne­lås på ovn eller koge­pla­de, så råd­gi­ver vi dig. Der­u­d­over kan vi ud fra dine behov gui­de dig, så du væl­ger den helt rig­ti­ge vaske­ma­ski­ne, tør­re­tum­b­ler, fry­ser osv.

Ople­ver du pro­ble­mer med et pro­dukt, kan du være sik­ker på, at der altid er en med­ar­bej­der, der vil gøre alt for at løse dem.

Besøg vores EL-SALG og hvidevarebutik i Struer

Vi glæ­der os til at se dig i vores butik i Stru­er, hvor du både fin­der et stort udvalg og gode til­bud på hvi­de­va­rer. Vores erfar­ne og velud­dan­ne­de butiks­per­so­na­le står klar til at råd­gi­ve dig og sva­re på dine spørgs­mål, så du bli­ver glad for dit køb.

Vi har bl.a. kun­der i Lemvig, Hjerm, Vin­derup, på Thyholm og i Thy­bor­øn, hvor vi også kan stå for instal­la­tion og til­slut­ning eller repa­ra­tion af dine hvidevarer.

Du er også vel­kom­men til at rin­ge på for­hånd, for at høre om vi har en spe­ci­fik model på lager, eller hvis du bare har et spørgs­mål:  Tlf. 96853000

Butikkens åbningstider:

Man­dag-fre­dag:  9–17

Lør­dag: 09–13 (Lør­dag er vi beman­det med 1 med­ar­bej­der i butik­ken, så der kan fore­kom­me lidt ven­te­tid i trav­le perioder)

Søn­dag: Lukket