clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Dataopkobling – Netværksinstallation – WIFI opsætning

Uan­set om du har brug for hjælp til net­værk­sin­stal­la­tion, data­opkob­ling, opsæt­ning af trå­d­løst inter­net (WI-FI) eller andre til­slut­nin­ger i for­bin­del­se med Data­/Te­le/­Fi­ber-opga­ver, så er hjæl­pen her.

I dag er tele- og data­kom­mu­ni­ka­tion en uund­vær­lig del af både den moder­ne virk­som­hed eller insti­tu­tion, og bestemt også i det pri­va­te hjem i vores hver­dag.

Med 11 års erfa­ring i bran­chen til­by­der vi et fær­digt net­værks­kon­cept, der er til­pas­set den enkel­tes behov og krav. Lige fra rou­te­ren i hjem­met til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virk­som­he­den.

Du kan bl.a. få hjælp til:

  • Udbyg­ning af fiber­net­værk
  • Instal­la­tion og ser­vi­ce på data- og bolig­net­værk (net­værk­sin­stal­la­tion)
  • Imple­men­te­ring af omstil­lings­an­læg
  • Opbyg­ning af trå­d­lø­se net­værk (WI FI)

Spørg os før du selv går i gang, det kan beta­le sig i den sid­ste ende. Vi står klar til at hjæl­pe dig. Ring til os 96853000 eller kon­takt os her.

IMG_7653