Netværksinstallation – WIFI opsætning – Dataopkobling

Net­værk­sin­stal­la­tion, opsæt­ning af wifi /trådløst inter­net, data­opkob­ling og andre data­/te­le/­fi­ber-opga­ver udfø­res af Thus­gaard El-Center. 

I dag er tele- og data­kom­mu­ni­ka­tion en uund­vær­lig del af både den moder­ne virk­som­hed eller insti­tu­tion, og bestemt også i det pri­va­te hjem i vores hverdag.

Med 12 års erfa­ring i bran­chen til­by­der vi et fær­digt net­værks­kon­cept, der er til­pas­set den enkel­tes behov og krav. Lige fra rou­te­ren i hjem­met til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virksomheden.

Du kan bl.a. få hjælp til:

  • Udbyg­ning af fibernetværk
  • Instal­la­tion og ser­vi­ce på data- og bolig­net­værk (net­værk­sin­stal­la­tion)
  • Imple­men­te­ring af omstillingsanlæg
  • Opbyg­ning af trå­d­lø­se net­værk (WI FI)

Spørg os før du selv går i gang, det kan beta­le sig i den sid­ste ende. Vi står klar til at hjæl­pe dig. Ring til os 96853000 eller kon­takt os her. Vi ser­vi­ce­rer med data/tele/fiber og net­værk­sin­stal­la­tion i Stru­er, Hjerm, Lemvig, Vin­derup, på Thyholm og omegn.

Netværksinstallation – når opsætning af netværk skal være nemt

Net­værk­sin­stal­la­tion er ikke nemt for alle. Især opsæt­ning af et net­værk på arbejds­plad­sen, kan være van­ske­ligt. Hele virk­som­he­den jo ger­ne skul­le have adgang og god for­bin­del­se. Det dre­jer sig selvsagt om fle­re com­pu­te­re, tab­lets og mobi­ler end i et hjem. Der­for væl­ger man­ge små og sto­re virk­som­he­der, at lade os stå for net­værk­sin­stal­la­tio­nen. På den måde er der ingen tvivl om, at det hele vir­ker optimalt.

Men vi kom­mer natur­lig­vis også ger­ne for­bi dit pri­va­te hjem, for opsæt­ning af net­værk og fibe­rin­stal­la­tion. Ingen opga­ve er for stor eller lille.

Hos Thus­gaard El-cen­ter i Stru­er kan vores el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re hur­tigt og nemt sæt­te det hele op. Vi ser­vi­ce­rer meget af Vest- og Nordjylland.

Opsætning af internet og bredbånd – vi følger med udviklingen

Der er sker kon­stant nye ting når man taler om opsæt­ning af inter­net, bred­bånd, ip-tele­fo­ni og alle de andre kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger der fin­des. Der­for sør­ger vi altid for at hol­de vores data­montø­rer og elek­tri­ke­re oppe på bea­tet med den nye­ste viden.

Kom­mu­ni­ka­tion i dag skal gå stærkt, være sta­bilt og så skal det bare altid fun­ge­re. Både i hver­da­gen på arbejds­plad­sen, men det er lige så vig­tigt med en god data- og net­værk­sin­stal­la­tion og for­bin­del­se i hjemmet.

Instal­la­tion af bred­bånds­for­bin­del­se til inter­net og tv, ip-tele­fo­ni og dør­te­le­fo­ner med video­over­våg­ning, er blot nog­le af de man­ge typer af data­in­stal­la­tion der fin­des. Og det er både hos pri­va­te og erhverv.

Fæl­lesnæv­ne­ren for de for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger er, at vi nemt til­pas­ser løs­nin­gen til den enkelt virk­som­hed eller dit pri­va­te hjem.

IMG_7653

Driftssikkerhed på din arbejdsplads og hjemmearbejdsplads

En net­værk­sin­stal­la­tion på arbejds­plad­sen skal spil­le max. Vi ved hvor ekstremt vig­tigt det er, at alle med­ar­bej­de­re kan udfø­re arbej­det opti­malt. Der­for spil­ler net­værks­ha­stig­he­den og sta­bi­li­te­ten også en stor rolle.

Kom­mu­ni­ka­tio­nen på din arbejds­plads er alt­af­gø­ren­de. Vores net­værk­sin­stal­la­tø­rer sik­rer, at jeres net­værk og for­bin­del­se er sta­bilt og effek­tivt. Helt som det bør være.

Vi sør­ger for drifts­sik­ker­hed, hur­tig for­bin­del­se og ser­vi­ce af høje­ste kva­li­tet, så kon­takt os og hør mere. Ring ufor­plig­ten­de på 9685 3000.

opsætning af netværk- netværksinstallation STruer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm