Skip to content
clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Netværksinstallation – WIFI opsætning – Dataopkobling

Uan­set om du har brug for hjælp til net­værk­sin­stal­la­tion, data­opkob­ling, opsæt­ning af trå­d­løst inter­net (WI-FI) eller andre til­slut­nin­ger i for­bin­del­se med Data­/Te­le/­Fi­ber-opga­ver, så er hjæl­pen her.

I dag er tele- og data­kom­mu­ni­ka­tion en uund­vær­lig del af både den moder­ne virk­som­hed eller insti­tu­tion, og bestemt også i det pri­va­te hjem i vores hver­dag.

Med 11 års erfa­ring i bran­chen til­by­der vi et fær­digt net­værks­kon­cept, der er til­pas­set den enkel­tes behov og krav. Lige fra rou­te­ren i hjem­met til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virk­som­he­den.

Du kan bl.a. få hjælp til:

  • Udbyg­ning af fiber­net­værk
  • Instal­la­tion og ser­vi­ce på data- og bolig­net­værk (net­værk­sin­stal­la­tion)
  • Imple­men­te­ring af omstil­lings­an­læg
  • Opbyg­ning af trå­d­lø­se net­værk (WI FI)

Spørg os før du selv går i gang, det kan beta­le sig i den sid­ste ende. Vi står klar til at hjæl­pe dig. Ring til os 96853000 eller kon­takt os her.

Netværksinstallation – når opsætning af netværk skal være nemt

Net­værk­sin­stal­la­tion er ikke nemt for alle. Især opsæt­ning af et net­værk på arbejds­plad­sen, kan være van­ske­ligt, da hele virk­som­he­den jo ger­ne skul­le have adgang og god for­bin­del­se. Det dre­jer sig selvsagt om fle­re com­pu­te­re, tab­lets og mobi­ler end i et hjem. Der­for væl­ger man­ge små og sto­re virk­som­he­der, at lade os stå for net­værk­sin­stal­la­tio­nen. Men vi kom­mer selv­føl­ge­lig også ger­ne for­bi dit pri­va­te hjem, for opsæt­ning af net­værk og fibe­rin­stal­la­tion.

Hos Thus­gaard El-cen­ter i Stru­er kan vores el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re hur­tigt og nemt sæt­te det hele op. Vi kører blandt andet ud til kun­der i Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm – og vi kom­mer ger­ne for­bi hos dig.

IMG_7653

Driftssikkerhed på din arbejdsplads og hjemmearbejdsplads

En net­værk­sin­stal­la­tion på arbejds­plad­sen skal spil­le max. Vi ved hvor ekstremt vig­tigt det er, at alle med­ar­bej­de­re kan udfø­re arbej­det opti­malt. Der­for spil­ler net­værks­ha­stig­he­den og sta­bi­li­te­ten også en stor rol­le. Kom­mu­ni­ka­tio­nen på din arbejds­plads er alt­af­gø­ren­de, og vores net­værk­sin­stal­la­tø­rer sik­rer, at jeres net­værk og for­bin­del­se er sta­bilt og effek­tivt.

Vi sør­ger for drifts­sik­ker­hed, hur­tig for­bin­del­se og ser­vi­ce af høje­ste kva­li­tet, så kon­takt os og hør mere. Ring på 9685 3000.

opsætning af netværk- netværksinstallation STruer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm