clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

DATA/TELE/FIBER

I dag er tele- og data­kom­mu­ni­ka­tion er en und­vær­lig del af både den moder­ne virk­som­hed eller insti­tu­tion samt vores almin­de­li­ge hver­dag.

Med vores 11 år erfa­ring i bran­chen  til­by­der vi et fær­digt net­værks­kon­cept, der er til­pas­set den enkel­te behov og krav –  lige fra den enkel­te tele­fon i hjem­met, til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virk­som­he­den.

  • Udbyg­ning af fiber­net­værk
  • Instal­la­tion og ser­vi­ce på data- og bolig­net­værk
  • Imple­men­te­ring af omstil­lings­an­læg
  • Opbyg­ning af trå­d­lø­se net­værk

Spørg os før du kom­mer i gang , det kan beta­le sig i den sid­ste ende. Vi står klar til at hjæl­pe dig . Ring til os 96853000 eller  bliv rin­get op.

IMG_7653