finansiering af varmepumpe - ventilation - lån til renovering Struer

Finansiering – Lån til dine boligdrømme

Vi til­by­der finan­si­e­ring af var­me­pum­pe med instal­la­tion, el-instal­la­tion, opsæt­ning af ven­ti­la­tions­an­læg, intel­li­gen­te løs­nin­ger og meget mere.

Få et lån til renove­ring af dit hus gen­nem Thus­gaard El-Cen­ter via Sevi­ce Finans og Nordea.

Lån til boligrenovering og energioptimering

Når du star­ter et pro­jekt hos os, kan du nu opta­ge et lån til boli­grenove­ring eller ener­giop­ti­me­ring uden at bru­ge tid på at gå gen­nem banken.

Med Ser­vi­ce Finans kan du nemt og hur­tigt låne helt op til 300.000 kro­ner til en fast debi­tor­ren­te på 9%. Der pålæg­ges ingen geby­rer, og du skal ikke stil­le nogen sikkerhed.

Eksempel på lån til renovering

Hvis du for eksem­pel vil låne 280.000 kro­ner, koster det 4.998 kro­ner per måned i 72 måne­der. Dit sam­le­de kre­dit­be­løb er de 280.000 kro­ner, og de sam­le­de kre­di­tom­kost­nin­ger er 79.891 kro­ner. Totalt bli­ver det 359.891 kro­ner, du skal beta­le til­ba­ge over 6 år. Bereg­nin­gen for­ud­sæt­ter beta­ling via Betalingsservice.

Lav selv en bereg­ning af dit lån her – via Ser­vi­ce Finans” låneberegner.

lån til boligrenovering - lån til varmepumpe - finansiering af energioptmering

Hvad kan du låne til?

Et lån via Ser­vi­ce Finans og os (og Nor­dea), kan du blandt andet bru­ge til renove­ring af din bolig.

Gen­nem os kan du eksem­pel­vis søge om finan­si­e­ring til:

 • Instal­la­tion og mon­ta­ge af varmepumpe
 • Instal­la­tion af kli­ma- og ventilationsanlæg
 • For­bed­rin­ger eller udskift­ning af din boligs el-installationer
 • Intel­li­gen­te løs­nin­ger med eksem­pel­vis LED belys­ning og indbygningsspot
 • Opsæt­ning af video­over­våg­ning eller alarmsystem

Og fle­re andre mulig­he­der. Du skal ikke stil­le sik­ker­hed for at opta­ge et lån, der ellers kan sam­men­lig­nes med et banklån eller forbrugslån.

Det er helt ufor­plig­ten­de at kon­tak­te os, så du kan høre mere om dine muligheder.

Konkrete fakta om et lån gennem os og Service Finans

 • Lånet har en fast debi­tor­ren­te på 9,00 %
 • Lånet beta­les via Betalingsservice
 • Der er 14 dages fortrydelsesret
 • Løbe­ti­den kan være mel­lem 12 og 72 måneder
 • Ind­fri­el­se af lånet er gebyrfrit
 • Du skal ikke stil­le sikkerhed
 • Du kan låne fra 2000 kro­ner til 300.000 kroner
 • Du får svar på din låne­an­søg­ning inden for 24 timer
 • Lånet udbe­ta­les af Nor­dea Finans i sam­ar­bej­de med Minu­ba og LendMe

Hvordan gør man?

Når vi sam­men er ble­vet eni­ge om den opga­ve, vi skal udfø­re for dig, så sen­der vi dig et låne­til­bud på e‑mail. I mai­len er der et link, du skal klik­ke på, og her­fra kan du søge direk­te om lånet. Det tager kun cir­ka 10 minut­ter at ansø­ge om lånet. Du har svar på in låne­an­søg­ning inden for 24 timer.

Når du er ble­vet god­kendt til lånet, sæt­ter vi (efter afta­le) i gang med arbejdet.

Prøv låneberegneren – klik på ikonet