clock (1)

Åbningstider

Mandag - Fredag:
08:00 - 16:00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Om Thusgaard el center

Siden 1980 har vi fun­ge­ret som byens elek­tri­ker, og vi er fulgt med tiden, hvor­for vi i dag udover tra­di­tio­nel­le instal­la­tio­ner også kan til­by­de en mæng­de elek­tro­ni­ske og auto­ma­ti­ske løsninger.

Vore kun­der er det loka­le erhvervs­liv, offent­li­ge insti­tu­tio­ner samt pri­va­te borgere.

Fir­ma­et blev i 2005 over­ta­get af Per Thus­gaard, som efter­føl­gen­de også har over­ta­get Hum­lum El og Hen­ning Jeppesen.

thusgaardelcenter_omos

Vores primære arbejdsområder er:

plug Ser­vi­ce og repa­ra­tion på el-installationer energy Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af el-installationer
laptop Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af EDB-netværksløsninger socket Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af pro­gram­mer­ba­re instal­la­tio­ner 
home Nybyg­ge­ri, om- og tilbygning light-bulb Moder­ne og ener­gi­rig­ti­ge belysningsanlæg
phone-call Tele­fon og port telefonanlæg idea og meget meget mere…

Man kan regne med os…

  • Tro­vær­dig­hed – Vi giver altid kom­pe­tent råd­giv­ning og løser opga­ver­ne på den rig­ti­ge måde til den rig­ti­ge pris. Vi lover aldrig mere, end vi kan holde.
  • Kun­den i cen­trum - Vores kun­der er i fokus for alt, hvad vi gør. Og alt hvad vi gør – ser vi i et lang­sig­tet per­spek­tiv hvor vi har gen­si­dig respekt, tager ansvar og går den ekstra distan­ce for at opnå det bed­ste resultat.
  • Kva­li­tet hos os gæl­der både såvel tek­nisk arbej­de som pro­ces, præ­sen­ta­tion og adfærd. Vi væg­ter højt jeres behov og sik­rer at I får en opti­mal oplevelse.