Om Thusgaard el center – Byens elektriker i Struer 

Siden 1980 har vi fun­ge­ret som byens elek­tri­ker i Stru­er og ikke mindst omegn med kun­der i bl.a. Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm. Vi er fulgt med tiden, hvor­for vi i dag, udover tra­di­tio­nel­le el-instal­la­tio­ner også til­by­der en mæng­de elek­tro­ni­ske og auto­ma­ti­ske løsninger.

Vore kun­der er det loka­le erhvervs­liv, offent­li­ge insti­tu­tio­ner samt pri­va­te borgere.

Fir­ma­et blev i 2005 over­ta­get af Per Thus­gaard, som efter­føl­gen­de også har over­ta­get Hum­lum El og Hen­ning Jeppesen.

thusgaardelcenter_omos

Vores primære arbejdsområder er:

plug Ser­vi­ce og repa­ra­tion af el-installationer energy Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af el-installationer
laptop Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af EDB-netværksløsninger socket Pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af pro­gram­mer­ba­re instal­la­tio­ner 
home Nybyg­ge­ri, om- og tilbygning light-bulb Moder­ne og ener­gi­rig­ti­ge belys­nings­an­læg med LED
phone-call Tele­fon og port telefonanlæg idea og meget meget mere…

 

Kon­takt os på tlf. 9685 3000 eller udfyld kon­takt­for­mu­la­ren, så vi kan rin­ge dig op.

Du kan regne med os…

  • Tro­vær­dig­hed – Vi giver altid kom­pe­tent råd­giv­ning og løser opga­ver­ne på den rig­ti­ge måde, til den rig­ti­ge pris og til den aftal­te tid. Vi lover aldrig mere, end vi kan holde.
  • Kun­den i cen­trum - Du er i fokus i alt, hvad vi gør. Og alt hvad vi gør – ser vi i et lang­sig­tet per­spek­tiv, hvor vi har gen­si­dig respekt, tager ansvar og går den ekstra distan­ce for at opnå det bed­ste resultat.
  • Kva­li­tet hos os gæl­der både såvel tek­nisk arbej­de som pro­ces, præ­sen­ta­tion og adfærd. Vi væg­ter jeres behov højest, og sik­rer, at I får en opti­mal ople­vel­se og et godt resultat.

Vi er byens elek­tri­ker i Stru­er – og vi har kun­der i bl.a. Lemvig, Hjerm, Vin­derup og på Thyholm.