clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

ventilation

Ven­ti­la­tions­an­læg til boli­gen har tre vig­ti­ge for­mål:

  • At regu­le­re fug­tig­he­den i luf­ten
  • At sik­re et godt inde­kli­ma
  • At spa­re ener­gi
Med en pro­fes­sio­nel ven­ti­la­tions løs­ning i hjem­met, udskif­tes luf­ten kon­ti­nu­er­ligt, der­u­d­over et sundt inde­kli­ma påvir­ker os oftest posi­tivt, så vi føler os bed­re til­pas og får stør­re over­skud. Der­u­d­over har det posi­tiv betyd­ning for kon­cen­tra­tions- og arbejd­s­ev­ne.

varmepumpe

Hvis du vil spa­re pen­ge på var­me­reg­nin­gen samt pas­ser på mil­jø­et så instal­la­tion af var­me­pum­pen kan være en for­nuf­tig løs­ning.

  • Spar på var­me­reg­nin­gen
  • Kan både var­me og køle
  • Ned­sæt­ter CO2-udspil­let

Var­me­pum­per er det før­ste valg, når det hand­ler om at kom­bi­ne­re ener­gibe­spa­rel­ser og mil­jø­ven­lig var­me­for­sy­ning. En var­me­pum­pe gør at man bidra­ger aktivt til redu­ce­ring af CO2-uds­lip og der­med til kli­ma­be­skyt­tel­se.

COLOURBOX5526856
varmepumpe 1

Er du inter­es­se­ret? Så ring 96853000 eller skriv cj@thusgaard-elcenter.dk og få et ufor­plig­ten­de og gra­tis til­bud.