ventilation

Ven­ti­la­tions­an­læg til boli­gen har tre vig­ti­ge formål:

  • At regu­le­re fug­tig­he­den i luften
  • At sik­re et godt indeklima
  • At spa­re energi
Med en pro­fes­sio­nel ven­ti­la­tions­løs­ning i hjem­met udskif­tes luf­ten kon­ti­nu­er­ligt. Et sundt inde­kli­ma påvir­ker os posi­tivt, så vi føler os bed­re til­pas og får stør­re over­skud. Der­u­d­over har det posi­tiv betyd­ning for kon­cen­tra­tions- og arbejd­s­ev­nen, så du bli­ver mere effek­tiv i din hver­dag. Det er én af grun­de­ne til, at man­ge virk­som­he­der inve­ste­rer i et godt og ener­gi­ven­ligt ven­ti­la­tions­an­læg. For så får man både mere effek­ti­ve, gla­de og sun­de medarbejdere.

varmepumpe

Hvis du vil spa­re pen­ge på var­me­reg­nin­gen samt pas­se på mil­jø­et, så er instal­la­tion af en var­me­pum­pe en rig­tig for­nuf­tig løsning.

  • Spar på varmeregningen
  • Få en enhed, der både kan var­me og nedkøle
  • Vær med til at ned­sæt­te CO2-udslippet

Var­me­pum­per er det før­ste valg, når det hand­ler om at kom­bi­ne­re ener­gibe­spa­rel­ser og mil­jø­ven­lig var­me­for­sy­ning. En var­me­pum­pe gør, at man bidra­ger aktivt til redu­ce­ring af CO2-uds­lip og der­med til klimabeskyttelse.

Se mere om var­me­pum­per her.

Er du inter­es­se­ret? Så ring 96853000 eller skriv til info@thusgaard-elcenter.dk og få et ufor­plig­ten­de og gra­tis tilbud.