clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Varmepumpe – Få et tilbud inkl. montage – Struer, lemvig og omegn

Var­me­pum­pe med instal­la­tion og auto­ri­se­ret opsæt­ning og mon­ta­ge. Læs mere om luft til luft var­me­pum­per neden­for.

Vi giver ger­ne et til­bud på en var­me­pum­pe (luft til luft eller andre typer)- ufor­plig­ten­de.

Vi udfø­rer også repa­ra­tion og ser­vi­ce på var­me­pum­per i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup, Thyholm og omegn.

Varmepumpe til sommerhus, helårsbolig eller virksomhed

Over­ve­jer du en var­me­pum­pe i som­mer­hu­set, i helårs­bo­li­gen eller i din virk­som­hed? Så kan du få både vej­led­ning, så du væl­ger den bed­ste var­me­pum­pe til dine behov, og auto­ri­se­ret mon­ta­ge hos os.

En var­me­pum­pe til som­mer­hu­set er ekstremt ener­gibe­spa­ren­de – især hvis du har elvar­me. Du kan fak­tisk spa­re op til 75% på din var­me­reg­ning. Det bety­der, at det bli­ver bil­ligt at var­me som­mer­hu­set op hele året, og så kan du und­gå fugt og mug.

Er det en var­me­pum­pe til huset, du søger, så er der også her sto­re for­de­le. Ud over at du med man­ge luft til luft var­me­pum­per får et bed­re inde­kli­ma, så er der selv­føl­ge­lig også sto­re var­me­be­spa­rel­ser at hen­te.

Der fin­des fle­re var­me­pum­pe­ty­per, men luft luft-model­len er den mest popu­læ­re og ikke mindst den bil­lig­ste at anskaf­fe. Fak­tisk ople­ver vi, at til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den på en luft til luft-model lig­ger på gan­ske få år – gen­nem­snit­ligt 3 år.

Er det virk­som­he­dens værk­sted, lager eller kon­tor, der skal have en ny opvarm­nings­kil­de, så er var­me­pum­pen også her et ide­elt valg.

Pris på varmepumpe – hvad skal du overveje inden køb?

Pri­sen på en var­me­pum­pe vil altid vari­e­re efter dine var­me­be­hov og ikke mindst; instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne. En luft til luft var­me­pum­pe i en ordent­lig kva­li­tet koster et sted mel­lem 12 og 25.000 kro­ner. Men gene­relt vil den afhæn­ge af neden­stå­en­de para­me­tre.

Inden du væl­ger en model, bør du over­ve­je føl­gen­de:

 • Hvor­dan er huset eller byg­nin­gen opdelt i for­hold til rum?
 • Hvor man­ge m2 skal opvar­mes i alt?
 • Er for­hol­de­ne både inde og ude opti­ma­le for opsæt­ning og mon­ta­ge?
 • Hvil­ke funk­tio­ner ønsker du, at var­me­pum­pen skal leve­re?
 • Og selv­føl­ge­lig: dit bud­get…

Tilbud på varmepumpe med montage Struer Lemvig Vinderuip Hjerm Thyholm

 

Rådgivning og vejledning – hvilken varmepumpemodel er bedst til dine behov?

Er du helt i vil­dre­de mht. valg af den bed­ste var­me­pum­pe, så er vi klar til at råd­gi­ve dig. Så er du sik­ret en helt opti­mal løs­ning, og sam­ti­dig sør­ger vi for, at du efter var­me­pum­pe­in­stal­la­tio­nen bli­ver sat grun­digt ind i bru­gen af den.

Vi sam­ar­bej­der med de bed­ste pro­du­cen­ter på mar­ke­det. Her­un­der Bosch og Mitsu­bis­hi (bil­le­det er Mitsu­bis­his HERO model – se video her).

Pris og tilbud på varmepumper

Uan­set dine præ­fe­ren­cer og var­me­be­hov så har du garan­ti for kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser hos os. Og du får natur­lig­vis et ufor­plig­ten­de til­bud på en var­me­pum­pe. Her tager vi dine behov og instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne i den pågæl­den­de byg­ning med i over­vej­el­ser­ne. Pri­sen afhæn­ger især af, hvor stort et are­al den skal opvar­me, men også hvil­ke funk­tio­ner den skal have. Det fin­der vi hur­tigt ud af i sam­råd med dig.

Pri­sen på en luft til luft var­me­pum­pe med mon­ta­ge lig­ger ofte mel­lem 10–20.000 kr.

Luft til luft varmepumpe giver et bedre indeklima

En luft til luft var­me­pum­pe har en selv­ren­sen­de funk­tion, hvor fil­tre sør­ger for, at luf­ten ren­ses for bl.a.:

 • Bak­te­ri­er
 • Pol­len
 • Dår­li­ge lug­te
 • Skim­mel
 • Svam­pe­spo­rer

Luft til luft var­me­pum­pen afgi­ver der­med en rene­re og mere frisk luft, end den luft der kører ud.

For aller­gi­ke­re er en var­me­pum­pe der­for en stor hjælp, da man­ge pum­pe­mo­del­ler i dag inde­hol­der et aller­gi­fil­ter, der med et enzym ned­bry­der de ele­men­ter, der giver aller­gi.

Flere fordele

 • En var­me­pum­pe kan nemt hal­ve­re din var­me­reg­ning – og mere til hvis du har olie- eller gas­fyr.
 • Den kan både var­me og køle (alt­så den kan også fun­ge­re som aircon­di­tion).
 • Den redu­ce­rer luft­fug­tig­he­den væsent­ligt (som­mer­hu­se er især ramt af en høj luft­fug­tig­hed, der kan føre til råd og skim­melsvamp).
 • Du kan fjernsty­re var­me­pum­pen – enten via en fjer­n­be­tje­ning eller en app på mobi­len, hvil­ket til­la­der kon­trol over pum­pen, når du ikke er hjem­me.

 

 • Tilbud på varmepumpe Struer Lemvig Vinderup Thyholm Hjerm

Få professionel rådgivning og et godt tilbud på en varmepumpe inkl. installation og opsætning

​Ønsker du et ufor­plig­ten­de til­bud på en var­me­pum­pe, eller har du spørgs­mål, så ring eller bliv rin­get op ved at udfyl­de for­mu­la­ren. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

Få hjælp til auto­ri­se­ret mon­ta­ge og instal­la­tion af en var­me­pum­pe i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm.

Ring på tlf. 96853000

Åbning­sti­der  7–16

Varmepumpe tilbud Struer Lemvig Vinderup med installation