Varmepumpe & installation – Struer, lemvig og omegn

Var­me­pum­pe med instal­la­tion og auto­ri­se­ret opsæt­ning og mon­ta­ge. Læs mere om luft til luft var­me­pum­per nedenfor.

Vi giver ger­ne et til­bud på en var­me­pum­pe (luft til luft eller andre typer) – helt ufor­plig­ten­de. Neden­for kan du læse mere om, hvad man bør over­ve­je, inden man beslut­ter sig for et køb.

Vi udfø­rer også repa­ra­tion og ser­vi­ce på var­me­pum­per i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup, Thyholm og omegn. Så vi har var­me­pum­pe­ser­vi­ce fra instal­la­tion til brug og vedligehold.

Varmepumpe til sommerhus, helårsbolig eller virksomhed

Over­ve­jer du en var­me­pum­pe til som­mer­hu­set, til helårs­bo­li­gen eller til din virk­som­hed? Så vej­le­der vi dig ger­ne, så du får den bed­ste var­me­pum­pe, der pas­ser per­fekt til dine behov. Vores var­me­pum­pe­montø­rer står klar til at sæt­te den op for dig efter­føl­gen­de, og sæt­ter dig godt ind i bru­gen af den.

Varmepumpe til sommerhuset

En var­me­pum­pe til som­mer­hu­set er ekstremt ener­gibe­spa­ren­de. Især hvis du har elvar­me, der er den 2. dyre­ste opvarm­nings­kil­de. (Kun over­gå­et af olie­fyr). Du kan fak­tisk spa­re op til 75% på din var­me­reg­ning ved at byt­te el-radi­a­to­rer ud med en luft luft var­me­pum­pe. Det bety­der, at det bli­ver bil­ligt at var­me som­mer­hu­set op hele året. Så kan du sam­ti­dig und­gå fugt, skim­mel og mug. Inve­ste­rin­gen i en var­me­pum­pe i et som­mer­hus, er ofte tjent hjem efter nog­le få år.

Varmepumpe til hus

Er det en var­me­pum­pe til huset, du søger, er der også her sto­re for­de­le. Ud over at du med man­ge luft til luft var­me­pum­per får et bed­re inde­kli­ma, er der selv­føl­ge­lig også sto­re var­me­be­spa­rel­ser at hente.

Der fin­des fle­re var­me­pum­pe­ty­per, men en luft luft var­me­pum­pe er den mest popu­læ­re og ikke mindst den bil­lig­ste at anskaf­fe. Fak­tisk ople­ver vi, at til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den på en luft til luft-model lig­ger på gan­ske få år – gen­nem­snit­ligt 3 år.

Til opvarmning og bedre indeklima i virksomheden

Er det virk­som­he­dens værk­sted, lager eller kon­tor, der skal have en ny opvarm­nings­kil­de, er var­me­pum­pen også her et ide­elt valg. Der er man­ge mulig­he­der – og man­ge pris­klas­ser – og du er meget vel­kom­men til at tage fat på os

Varmepumpe pris – hvad skal du overveje inden køb?

Pri­sen på en var­me­pum­pe vil altid vari­e­re. Pri­sen kom­mer an på dine var­me­be­hov og ikke mindst; instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne. En luft til luft var­me­pum­pe i en ordent­lig kva­li­tet koster et sted mel­lem 12.000 og 25.000 kro­ner. Men gene­relt vil pri­sen afhæn­ge af neden­stå­en­de parametre.

Inden du væl­ger en model, bør du nem­lig over­ve­je følgende:

 • Hvor­dan er huset eller byg­nin­gen opdelt i for­hold til rum?
 • Hvor man­ge m2 skal opvar­mes i alt?
 • Er for­hol­de­ne både inde og ude opti­ma­le for opsæt­ning og montage?
 • Hvil­ke funk­tio­ner ønsker du, at var­me­pum­pen skal levere?
 • Og selv­føl­ge­lig: dit budget…

Tilbud på varmepumpe med montage Struer Lemvig Vinderuip Hjerm Thyholm

 

Hvilken varmepumpemodel er bedst til dine behov?

Er du helt i vil­dre­de mht. valg af den bed­ste var­me­pum­pe, så er vi klar til at råd­gi­ve dig. Vi hjæl­per dig, så du fin­der den mest opti­ma­le løs­ning. Sam­ti­dig sør­ger vi for, at du efter var­me­pum­pe­in­stal­la­tio­nen bli­ver sat grun­digt ind i bru­gen af den.

Vi sam­ar­bej­der med de bed­ste pro­du­cen­ter på mar­ke­det. Her­un­der Bosch og Mitsu­bis­hi (bil­le­det er Mitsu­bis­his HERO model – se video her).

Varmepumpe pris

Uan­set dine præ­fe­ren­cer og var­me­be­hov så har du garan­ti for kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser hos os. Og vi giver ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud på en var­me­pum­pe. Her tager vi dine behov og instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne i den pågæl­den­de byg­ning med i over­vej­el­ser­ne. Pri­sen afhæn­ger især af, hvor stort et are­al den skal opvar­me. Men pri­sen afhæn­ger også af, hvil­ke funk­tio­ner den skal have. Det fin­der vi hur­tigt ud af i sam­råd med dig.

Pri­sen på en luft til luft var­me­pum­pe med mon­ta­ge lig­ger ofte mel­lem 12–25.000 kr. Igen kom­mer det ende­li­ge beløb an på den model, du vil have og har behov for.

Luft til luft varmepumpe giver et bedre indeklima

En luft til luft var­me­pum­pe har en selv­ren­sen­de funk­tion, hvor fil­tre sør­ger for, at luf­ten ren­ses for bl.a.:

 • Bak­te­ri­ervarmepumpe luft til luft pris med installation og montage
 • Pol­len
 • Dår­li­ge lugte
 • Skim­mel
 • Svam­pe­spo­rer

Luft til luft var­me­pum­pen afgi­ver der­med en rene­re og mere frisk luft, end den luft der kører ud.

For aller­gi­ke­re er en var­me­pum­pe der­for en stor hjælp. Man­ge pum­pe­mo­del­ler i dag inde­hol­der nem­lig et aller­gi­fil­ter, der med et enzym ned­bry­der de ele­men­ter, der giver allergi.

Flere fordele

 • En var­me­pum­pe kan nemt hal­ve­re din var­me­reg­ning – og mere til hvis du har olie- eller gasfyr.
 • Den kan både var­me og køle (alt­så den kan også fun­ge­re som aircondition).
 • Den redu­ce­rer luft­fug­tig­he­den væsent­ligt (som­mer­hu­se er især ramt af en høj luft­fug­tig­hed, der kan føre til råd og skimmelsvamp).
 • Du kan fjernsty­re var­me­pum­pen – enten via en fjer­n­be­tje­ning eller en app på mobi­len, hvil­ket til­la­der kon­trol over pum­pen, når du ikke er hjemme.

 

Få professionel rådgivning og et godt tilbud på en varmepumpe med installation og montage

​Ønsker du et ufor­plig­ten­de til­bud og en pris på en var­me­pum­pe med instal­la­tion? Eller har du spørgs­mål? Så ring til os eller bliv rin­get op ved at udfyl­de for­mu­la­ren. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

Få hjælp til auto­ri­se­ret mon­ta­ge og instal­la­tion af en var­me­pum­pe i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm.

Ring på tlf. 96853000

Åbning­sti­der  7–16

Varmepumpe tilbud Struer Lemvig Vinderup med installation

Er en varmepumpe billig i drift?

En var­me­pum­pe er en af de bil­lig­ste opvarm­nings­kil­der i drift og anskaf­fel­se, du kan få. Hvis du skal væl­ge imel­lem at få instal­le­ret fjern­var­me, bio­gas­fyr og en var­me­pum­pe, er sidst­nævn­te helt klart den bil­lig­ste opvarm­nings­kil­de. Se evt. Boli­us” bereg­nin­ger over de for­skel­li­ge opvar­m­ings­kil­der her.

Miljørigtig og endnu billigere i drift på sigt

Idet vi får mere og mere grøn ener­gi (vind­møl­ler, sol­cel­ler etc.), vil pri­sen på el fal­de. En var­me­pum­pes ener­gi­for­bug vil der­for bli­ve bil­li­ge­re på læn­ge­re sigt. Ikke at glem­me, at det sta­dig er den bil­lig­ste opvarm­nings­kil­de i dag. Der­u­d­over vil mere grøn el redu­ce­re CO2-udled­nin­gen. Så både kli­ma­et og din pen­ge­pung vil tak­ke dig for investeringen.

varmepumpe struer lemvig thyholm

Info om luft til luft varmepumper

En luft til luft var­me­pum­pe tager var­men fra luf­ten ude­fra, og blæ­ser det direk­te inden­for som varm luft.

En luft til luft var­me­pum­pe kører på el, og de moder­ne pum­per er ekstremt ener­gi­ven­li­ge, og bru­ger der­for ikke meget strøm.

Effektiviteten angives i SCOP

En var­me­pum­pes ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet angi­ves i SCOP. SCOP-vær­di­en for­tæl­ler, hvor meget strøm var­me­pum­pen bru­ger til drift, set i for­hold til hvor meget var­me den leve­rer (under opti­ma­le for­hold). Jo høje­re SCOP-vær­di, jo mere effek­tiv er varmepumpen.

Et SCOP på eksem­pel­vis 4 bety­der, at pum­pen i gen­nem­snit over hele fyrings­sæ­so­nen pro­du­ce­rer 4 kWh var­me, hver gang den selv bru­ger 1 kWh strøm.

Men for at få mest mulig effek­ti­vi­tet ud af din var­me­pum­pe – og der­med få den lavest muli­ge elreg­ning – er det essen­ti­elt, at pum­pen dimen­sio­ne­res, instal­le­res og indstil­les korrekt.

Vi kan der­for kun anbe­fa­le at tage fat på os. Vores var­me­pum­pe­montø­rer har man­ge års erfa­ring, og kan sva­re på alle dine spørgsmål.

Thus­gaard El-Cen­ter står for instal­la­tion og mon­ta­ge af luft til luft var­me­pum­per i Stru­er, Lemvig, Thyholm og omegn.

Kon­takt os ufor­plig­ten­de og få et godt til­bud på en ener­gi­ef­fek­tiv var­me­pum­pe med auto­ri­se­ret montage.