clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

EL-automatik / El-automation

El-auto­ma­tik til både pri­va­te og erhverv

El Auto­ma­tion er vej­en til opti­ma­le pro­duk­tion­pro­ces­ser og flow i virk­som­he­den. Med effek­tiv, auto­ma­tisk sty­ring af maski­ner med data­op­sam­ling, samt inte­gra­tion til admi­ni­stra­tio­nen, opnår du de bed­ste resul­ta­ter i pro­duk­tio­nen. Sam­ti­dig får du et langt bed­re over­blik over virk­som­he­dens pro­duk­tions­flow og kon­kre­te pro­duk­tions­om­kost­nin­ger.

Vi er eks­per­ter i el auto­ma­tik (el auto­ma­tion), og vores erfar­ne og auto­ri­se­re­de el-instal­la­tø­rer og auto­ma­tions­spe­ci­a­li­ster, står klar til at hjæl­pe dig med bl.a.:

  • Pro­jek­te­ring & vali­de­ring
  • Data­ba­se­ud­vik­ling
  • Pro­gram­me­ring & opti­me­ring
  • Instal­la­tion og mon­ta­ge
  • Råd­giv­ning, ana­ly­se, design og meget mere

El automation i Struer, Lemvig, Vinderup, Hjerm og på Thyholm – kontakt os

Uan­set om du bestil­ler os til en opga­ve med el auto­ma­tion eller andre opga­ver, så hol­der vi et højt ser­vi­ce­ni­veau – både før, under og efter at opga­ven er udført.

Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 96 85 30 00 for et gra­tis til­bud eller vej­led­ning, eller bliv rin­get op ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her.

Vi udfø­rer opga­ver med el auto­ma­tion i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm. Og selv­føl­ge­lig i alle omkring­lig­gen­de byer.

A-60