EL-automatik / El-automation

El-auto­ma­tik og auto­ma­tion til både pri­va­te og erhverv

El Auto­ma­tion er vej­en til opti­ma­le pro­duk­tion­pro­ces­ser og flow i virk­som­he­den. Med effek­tiv, auto­ma­tisk sty­ring af maski­ner med data­op­sam­ling, med til­hø­ren­de inte­gra­tion til admi­ni­stra­tio­nen, opnår du de bed­ste resul­ta­ter i pro­duk­tio­nen. Her­u­d­over får du et langt bed­re over­blik over virk­som­he­dens pro­duk­tions­flow. Du får sam­ti­dig et over­blik over dine kon­kre­te pro­duk­tions­om­kost­nin­ger. Alt i alt er der man­ge gode grun­de til at skif­te til el-auto­ma­tion i en produktionsvirksomhed.

 

Vi er eks­per­ter i el auto­ma­tik (el auto­ma­tion). Vores erfar­ne og auto­ri­se­re­de el-instal­la­tø­rer og auto­ma­tions­spe­ci­a­li­ster, står klar til at hjæl­pe dig med bl.a.:

  • Pro­jek­te­ring & validering
  • Data­ba­se­ud­vik­ling
  • Pro­gram­me­ring & optimering
  • Instal­la­tion og montage
  • Råd­giv­ning, ana­ly­se, design og meget mere

Automation/ El automatik er fremtiden

I de sene­ste år har el-auto­ma­tion været gen­nem en riven­de udvik­ling. Både på sty­rings­si­den og bru­ger­fla­den. Med auto­ma­tik og intel­li­gen­te sty­rings­sy­ste­mer, ska­ber du en mere ens­ar­tet pro­duk­tion, opti­mal kva­li­tet. Og sidst men ikke mindst; omkost­nin­ger­ne på pro­duk­tion redu­ce­res væsentligt.

Auto­ma­tion hjæl­per dig med at opti­me­re pro­duk­tio­nen og auto­ma­ti­se­re arbejds­gan­gen. Det syn­lig­gør even­tu­el­le fejl i drif­ten og stopårsager.

Når et com­pu­ter­sty­ret anlæg er intel­li­gent sty­ret med auto­ma­ti­ske pro­ces­ser, får du det ful­de over­blik. Sam­ti­dig kan du fil­tre­re stør­re datamængder.

el automation Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm - el-automatik

Få hjælp til el automation i Struer, Lemvig, Vinderup, Hjerm og på Thyholm

Uan­set om du bestil­ler os til en opga­ve med el auto­ma­tion eller andre opga­ver, så hol­der vi et højt ser­vi­ce­ni­veau. Både før, under og efter at opga­ven er udført.

Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 96 85 30 00 for et gra­tis til­bud eller vej­led­ning, eller bliv rin­get op ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her.

Vi udfø­rer opga­ver med el auto­ma­tion i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm og på Thyholm. Og selv­føl­ge­lig i alle omkring­lig­gen­de byer.

Automation PLC Scada - hjælp til el automatik

Intelligent styring og ét samlet styringssystem

Der er ingen tvivl om, at intel­li­gen­te løs­nin­ger og der­med intel­li­gent sty­ring er frem­ti­den. Der­for ser vi en sti­gen­de efter­spørgsel på intel­li­gen­te løs­nin­ger. Eksem­pel­vis hvor et hus eller en virk­som­hed har ét sam­let styringssystem.

Med et sam­let sty­rings­sy­stem har du en intel­li­gent løs­ning, der både spa­rer ener­gi ved ener­giop­ti­me­ring, og du får et kom­plet over­blik over dit for­brug. Alle syste­mer taler sam­men helt auto­ma­tisk. Net­op der­for kal­des det el auto­ma­tion og el automatik.

Et automatisk styresystem i hus eller virksomhed kan bl.a. være:

  • Auto­ma­tisk varmestyring
  • Auto­ma­ti­ske ventilationsløsninger
  • Lys­sty­ring – både mht. afbry­de­re og dæmpningsfunktioner
  • Sol­af­skærm­ning og mar­ki­ser der sty­res auto­ma­tisk i for­hold til mæng­den af sollys
  • Tyve­ri­a­lar­mer og video­over­våg­nings­sy­ste­mer

Gene­relt kan de fle­ste elek­tri­ske ting i en byg­ning sty­res via el-auto­ma­tion. Se eksemp­ler­ne på IHC-løs­nin­ger hos LK her.

Vores velud­dan­ne­de el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re er helt up-to-date med de nye­ste for­mer for intel­li­gen­te auto­ma­tik-løs­nin­ger. Der­for kan de både råd­gi­ve dig i for­hold til mulig­he­der­ne, og sam­ti­dig give dig et kon­kret til­bud på instal­la­tion af auto­ma­ti­ske intel­li­gen­te løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et dine behov.

Vi er eks­per­ter i el-auto­ma­tik og intel­li­gen­te løs­nin­ger, og har man­ge års erfa­ring med instal­la­tio­ner i både pri­va­te hjem og i små og sto­re virksomheder.

Vi hjæl­per med mon­te­ring og opsæt­ning af auto­ma­ti­ske sty­rings­sy­ste­mer i bl.a. Lemvig, Thyholm, Thy­bor­øn, Vin­derup og selv­føl­ge­lig i Stru­er og omegn.

Kon­takt os her – det er ufor­plig­ten­de at tage en snak med os