clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Tyverialarm – alarmsystem med autoriseret installation i Struer, Lemvig og omegn

Tyverialarm til private og erhverv

En tyve­ri­a­larm eller et kom­plet alarm­sy­stem er med til at hol­de tyvek­næg­te og andre kri­mi­nel­le ude.

Her hos Thus­gaard El-Cen­ter får du både de bed­ste og nye­ste tyve­ri­a­lar­mer og sik­rings­løs­nin­ger, og sam­ti­dig får du det hele mon­te­ret og instal­le­ret, så du ved at det vir­ker, som det skal.

Vi står for instal­la­tion af tyve­ri­a­lar­mer og andre alarm­sy­ste­mer i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Thyholm, Hjerm og omegn.

Som auto­ri­se­re­de og erfar­ne alarm­montø­rer er vi eks­per­ter i instal­la­tion af alle typer af tyve­ri­a­lar­mer. Vi har også stor erfa­ring med instal­la­tion af alarm­sy­ste­mer i små og sto­re virk­som­he­der. Både med og uden video­over­våg­ning og alarm­cen­tral-til­kob­ling.

Tyverialarm og alarmsystem tilpasses dine behov – få den rette rådgivning

Beho­vet for en tyve­ri­a­larm vari­e­rer kraf­tigt. Er du pri­vat­per­son, og ønsker du mere sik­ker­hed og tryg­hed, så er det én type alarm­sy­stem. En virk­som­hed der ønsker et kom­plet alarm­sy­stem med et eller fle­re kame­ra­er til video­over­våg­ning har behov for en anden type af sik­rings­løs­ning.

Der­for er det vig­tigt, at du ken­der til dine mulig­he­der, inden du væl­ger et alarm­sy­stem, og her hjæl­per vi dig.

Vores alarm­montø­rer opda­te­rer løben­de deres viden inden for de nye­ste sik­rings­tek­no­lo­gi­er, og den viden deler vi hjer­tens ger­ne med dig. Du får der­for en pro­fes­sio­nel råd­giv­ning, så du væl­ger den bed­ste tyve­ri­a­larm.

tyverialarm til private og virksomhed - alarm til hjemmet

Alarm til hjemmet eller sommerhuset

En alarm til hjem­met er med til at ska­be tryg­hed. Men hvor­dan væl­ger man den bed­ste tyve­ri­a­larm til sit hjem?

Der er fle­re ting, som du skal over­ve­je, inden du kan beslut­te dig for valg af tyve­ri­a­larm til dit hus:

 1. Skal den være til­slut­tet en alarm­cen­tral, så en sik­ker­heds­vagt sen­des ud, hvis alar­men går?
 2. Skal alar­men kob­les sam­men med video­over­våg­ning?
 3. Vil du have besked på din smartp­ho­ne, hvis alar­men går?
 4. Er der spe­ci­el­le funk­tio­ner, du ønsker at en tyve­ri­a­larm skal kun­ne hånd­te­re?
 5. Vil du have en tåge­ka­non (røg­ka­non) instal­le­ret i til­knyt­ning?

Der fin­des man­ge valg­mu­lig­he­der inden for sik­rings­løs­nin­ger, hvis du søger en alarm til hjem­met, så der­for anbe­fa­ler vi, at du tager en snak med os. Så er du sik­ret, at din nye tyve­ri­a­larm dæk­ker alle dine behov og funk­tions­øn­sker.

Alarmsystem erhverv – til små og store virksomheder

Søger du et alarm­sy­stem til erhverv? Så kan vores alarm­montø­rer stå for instal­la­tion af et kom­plet alarm­sy­stem med og uden video­over­våg­ning.

Vi sik­rer, at det valg­te alarm­sy­stem dæk­ker virk­som­he­dens behov, så både data, vær­di­er og ikke mindst per­so­na­let er sik­ret bedst muligt.

Der er et hav af muli­ge funk­tio­ner at væl­ge imel­lem, når det gæl­der alarm­sy­ste­mer og en tyve­ri­a­larm til erhverv.

Her har du et udvalg af funk­tio­ner inden for sik­rings­løs­nin­ger til erhverv – og de kan alle kom­bi­ne­res:

 1. Tyve­ri­a­larm med sen­so­rer
 2. Adgangs­kon­trol
 3. Video­over­våg­ning – inden­for og uden­dørs
 4. Bran­da­larm / røga­larm
 5. Por­ta­larm
 6. Tåge­ka­non

Med så man­ge valg­mu­lig­he­der kan det være svært på for­hånd at vide, hvil­ke alarm­løs­nin­ger der egner sig til lige net­op din virk­som­hed. Der­for anbe­fa­ler vi, at du tager en ufor­plig­ten­de snak med en af vores erfar­ne alarm­montø­rer.

Tilbud på tyverialarm og alarmsystem

Vi garan­te­rer kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser på alle typer af tyve­ri­a­lar­mer og sik­rings­løs­nin­ger med video­over­våg­ning.

Pri­sen på en tyve­ri­a­larm med instal­la­tion vari­e­rer i for­hold til omfan­get af opga­ven. Både i for­hold til dine sik­rings­øn­sker og ‑behov, men selv­føl­ge­lig også i for­hold til instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne i den pågæl­den­de byg­ning.

Du er vel­kom­men til at tage kon­takt til en af vores alarm­montø­rer, så du kan få et ufor­plig­ten­de til­bud på en tyve­ri­a­larm eller et alarm­sy­stem.

Installation af en professionel tyverialarm eller et alarmsystem i Struer, Lemvig, Hjerm, Vinderup, Thyholm og omegn

Uan­set om du har behov for en stan­dard tyve­ri­a­larm til at sik­re dit hus, eller hvis det dre­jer sig om et kom­pli­ce­ret alarm­sy­stem til virk­som­he­den, så er der pro­fes­sio­nel hjælp at hen­te her.

Vi har man­ge års erfa­ring med instal­la­tion af sik­rings­løs­nin­ger, og vi giver ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud på et alarm­sy­stem.

Her får du ser­vi­ce på top­plan – både før, under og efter at opga­ven er udført.

Kon­takt os på tlf. 96 85 30 00 - eller bliv rin­get op ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her.

Vi instal­le­rer alarm­sy­ste­mer og tyve­ri­a­lar­mer i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Thy­bor­øn og på Thyholm. Og selv­føl­ge­lig i alle omkring­lig­gen­de byer.

Tyverialarm alarmsystem Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm