Tyverialarm – alarmsystem med autoriseret installation i Struer, Lemvig og omegn

Opsæt­ning af tyve­ri­a­larm i Stru­er, Lemvig, Hjerm og omegn? Eller opsæt­ning af et kom­plet alarm­sy­stem med f.eks. videoovervågning? 

Hjæl­pen er her – både for pri­va­te og erhverv.

Tyverialarm til private og erhverv

En tyve­ri­a­larm eller et kom­plet alarm­sy­stem er med til at hol­de tyvek­næg­te og andre kri­mi­nel­le ude.

Her hos Thus­gaard El-Cen­ter får du både de bed­ste og nye­ste tyve­ri­a­lar­mer og sik­rings­løs­nin­ger. Sam­ti­dig sør­ger vi for, at du får det hele mon­te­ret og instal­le­ret, så du ved, at det vir­ker, som det skal.

Vores erfar­ne montø­rer og elek­tri­ke­re står klar til at leve­re og instal­le­re et alarm­sy­stem eller en anden form for tyve­ri­a­larm i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Thyholm, Hjerm og omegn. Både til pri­va­te og erhverv.

Som auto­ri­se­re­de alarm­montø­rer, er vi eks­per­ter i instal­la­tion af alle typer af tyve­ri­a­lar­mer. Vi har også stor erfa­ring med instal­la­tion af alarm­sy­ste­mer i små og sto­re virk­som­he­der. Både med og uden video­over­våg­ning og til­kob­ling til alarmcentral.

Du får altid en grun­dig vej­led­ning i, hvor­dan det hele fun­ge­rer, så du selv kan sty­re det uden problemer.

Tyverialarm og alarmsystem tilpasses dine behov – få den rette rådgivning

Beho­vet for en tyve­ri­a­larm vari­e­rer kraf­tigt. Er du pri­vat­per­son, ønsker du sand­syn­lig­vis mere sik­ker­hed og tryg­hed. Her er det én type alarm­sy­stem, der nok bed­re defi­ne­res som en tyve­ri­a­larm, der er mest populær.

En virk­som­hed har lidt andre eller bare fle­re behov, så der­for er det en lidt anden type af sik­rings­løs­ning. Virk­som­he­der ønsker ofte et kom­plet alarm­sy­stem med f.eks. et eller fle­re kame­ra­er til video­over­våg­ning. Det er rart for enhver virk­som­hed­s­e­jer at kun­ne over­vå­ge områ­der, især hvis man er udsat for tyve­ri. Ikke mindst er f.eks. et over­våg­nings­ka­me­ra med til at ska­be tryg­hed for medarbejderne.

Der­for er det vig­tigt, at du ken­der til dine mulig­he­der, inden du væl­ger et alarm­sy­stem. Og her hjæl­per vi dig.

Vores alarm­montø­rer opda­te­rer løben­de deres viden inden for de nye­ste sik­rings­tek­no­lo­gi­er. Den viden, deler vi hjer­tens ger­ne med dig. Hos os får du altid pro­fes­sio­nel råd­giv­ning, så du væl­ger den bed­ste tyverialarm.

tyverialarm til private og virksomhed - alarm til hjemmet

Alarm til hjemmet eller sommerhuset

En alarm til hjem­met er med til at ska­be tryg­hed. Men hvor­dan væl­ger man den bed­ste tyve­ri­a­larm til sit hjem?

Der er fle­re ting, du bør over­ve­je, inden du beslut­ter dig for en spe­ci­fik tyve­ri­a­larm eller sik­ker­heds­løs­ning til dit hus:

 1. Skal alar­men være til­slut­tet en alarm­cen­tral? Med til­kob­ling bli­ver en sik­ker­heds­vagt sendt ud, hvis alar­men går.
 2. Skal alar­men kob­les sam­men med video­over­våg­ning? Måske så du kan hol­de øje via mobilen?
 3. Vil du have besked på din mobil­te­le­fon, hvis alar­men går?
 4. Er der spe­ci­el­le funk­tio­ner, du ønsker at en tyve­ri­a­larm skal kun­ne håndtere?
 5. Vil du have en tåge­ka­non (røg­ka­non) instal­le­ret i til­knyt­ning? Hvis den­ne går af, kan tyven intet se i det rum, den er instal­le­ret i.

Der fin­des man­ge valg­mu­lig­he­der inden for sik­rings­løs­nin­ger, hvis du søger en alarm til hjem­met. Der­for anbe­fa­ler vi, at du tager en snak med os. Så er du sik­ret, at din nye tyve­ri­a­larm dæk­ker alle dine behov og funktionsønsker.

Alarmsystem erhverv – til små og store virksomheder

Søger du et alarm­sy­stem til erhverv? Så kan vores alarm­montø­rer stå for instal­la­tion af et kom­plet alarm­sy­stem med og uden video­over­våg­ning, adgangs­kon­trol og portalarmer.

Vi sik­rer, at det valg­te alarm­sy­stem dæk­ker virk­som­he­dens behov, så både data, vær­di­er og ikke mindst per­so­na­let er sik­ret bedst muligt.

Der er et hav af muli­ge funk­tio­ner at væl­ge imel­lem, når det gæl­der alarm­sy­ste­mer og tyve­ri­a­larm til erhverv.

Her har du et udvalg af funk­tio­ner inden for sik­rings­løs­nin­ger til erhverv – og de kan alle kombineres:

 1. Tyve­ri­a­larm med sensorer
 2. Adgangs­kon­trol
 3. Video­over­våg­ning – inden­for og uden­dørs (mere infor­ma­tion her »)
 4. Bran­da­larm / røgalarm
 5. Por­ta­larm
 6. Tåge­ka­non

tyverialarm og alarmsystem med overvågning - struer lemvig vinderup hjem

Med så man­ge valg­mu­lig­he­der kan det være svært på for­hånd at vide, hvil­ke alarm­løs­nin­ger der egner sig til lige net­op din virk­som­hed. Det er des­u­den­me­get væsent­ligt, i for­hold til valg af alarm­pro­du­cent, at man tager høj­de for, om den skal fun­ge­re inde eller ude. Eller beg­ge dele. Der­for anbe­fa­ler vi, at du tager en ufor­plig­ten­de snak med en af vores erfar­ne alarmmontører.

Tilbud på tyverialarm og alarmsystem

Vi garan­te­rer kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser på alle typer af tyve­ri­a­lar­mer og sik­rings­løs­nin­ger med videoovervågning.

Pri­sen på en tyve­ri­a­larm med instal­la­tion vari­e­rer i for­hold til omfan­get af opga­ven. Både i for­hold til dine sik­rings­øn­sker og ‑behov, men selv­føl­ge­lig også i for­hold til instal­la­tions­mu­lig­he­der­ne i den pågæl­den­de bygning.

Du er vel­kom­men til at tage kon­takt til en af vores alarm­montø­rer, så du kan få et ufor­plig­ten­de til­bud på en tyve­ri­a­larm eller et alarmsystem.

Installation af en professionel tyverialarm eller et alarmsystem i Struer, Lemvig, Hjerm, Vinderup, Thyholm og omegn

Uan­set om du har behov for en stan­dard tyve­ri­a­larm til at sik­re dit hus, eller hvis det dre­jer sig om et kom­pli­ce­ret alarm­sy­stem til virk­som­he­den, så er der pro­fes­sio­nel hjælp at hen­te her.

Vi har man­ge års erfa­ring med instal­la­tion af sik­rings­løs­nin­ger, og vi giver ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud på et alarmsystem.

Her får du ser­vi­ce på top­plan – både før, under og efter at opga­ven er udført.

Kon­takt os på tlf. 96 85 30 00 - eller bliv rin­get op ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her.

Vi instal­le­rer alarm­sy­ste­mer og tyve­ri­a­lar­mer i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Thy­bor­øn og på Thyholm. Og selv­føl­ge­lig i alle omkring­lig­gen­de byer.

Tyverialarm alarmsystem Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm

Hvordan udvælger en indbrudstyv sit næste hus?

Når en ind­brud­styv udvæl­ger sig et hus at begå ind­brud i, er der fle­re para­me­tre for, hvad der for ham udgør et „godt” hus (eller virksomhed).

DR har lavet en fore­spørgsel blandt 20 ind­brud­sty­ve. Her for­kla­rer tyve­ne selv, hvil­ke kri­te­ri­er der kan give udfald i et ind­brud. Alt­så reelt set; hvad man kan over­ve­je at ændre, så man und­går indbrud.

Ind­brud­s­ty­pe går ofte efter boliger/bygninger med føl­gen­de kendetegn:

 • Boli­gen lig­ger for sig selv eller i et områ­de med meget støj.
 • Der er tæt bevoks­ning omkring boligen.
 • Der er ingen nabo­hu­se tæt på.
 • Nem­me flugt­mu­lig­he­der via veje og stier.
 • I nær­he­den af offent­lig trans­port eller gader med butikker.
 • Hvis døre eller vin­du­er står på klem.
 • Hvis der i læn­ge­re peri­o­der, ikke er nogen hjemme.
 • Hvis man gen­nem vin­du­er, kan se at der fin­des man­ge vær­di­ful­de gen­stan­de i boligen.
 • Hvis låse, vin­du­er eller døre er nem­me at bry­de op.

Læs hele artik­len på DR’s hjem­mesi­de.

Installation af tyverialarm og alarmsystem

Hvis din bolig eller virk­som­hed pas­ser ind i en eller fle­re af oven­stå­en­de sce­na­ri­er, kan du over­ve­je at få instal­le­ret en tyve­ri­a­larm. Du kan også gå skrid­tet vide­re, og væl­ge et kom­plet alarm­sy­stem med f.eks. video­over­våg­ning og til­kob­ling til alarmcentral.

Det er gan­ske ufor­plig­ten­de at kon­tak­te os for at høre om dine mulig­he­der. Og vi kom­mer ger­ne ud for­bi, så vi sam­men kan vur­de­re, hvad der er den bed­ste løs­ning for dig.

Thus­gaard El-Cen­ter står for instal­la­tion af alarm­sy­stem og tyve­ri­a­larm i Stru­er, Lemvig, Thy­bor­øn, Vin­derup, Hjerm og omegn.