El-installation Struer – af din lokale el-installatør

El-instal­la­tion – Få auto­ri­se­ret hjælp af din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Thyholm og omegn.

Vi ser­vi­ce­rer pri­va­te og erhverv med stort set alle opga­ver inden for instal­la­tion, repa­ra­tion og el-service.

El-installation i mindre el-opgaver eller store projekter og entrepriser

Hvad enten el-opga­ven er lil­le eller stor, er vi klar til at hjæl­pe dig med auto­ri­se­ret al-installation.

Hos Thus­gaard El Cen­ter får du hjælp til små el-instal­la­tio­ner i dit hjem, som en enkelt el-instal­la­tør eller elek­tri­ker kan løse. Sam­ti­dig er der også hjælp at hen­te til sto­re el-pro­jek­ter og entre­pri­se­op­ga­ver. Opga­ver der kræ­ver erfar­ne eks­per­ter inden for fagen­tre­pri­se, hvor det er nød­ven­digt med man­ge el-instal­la­tø­rer, kan også hånd­te­res hos os.

El-installatør med autoriseret stempel

Din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er fin­der du hos Thus­gaard El Cen­ter. Vi har også kun­der til el-instal­la­tions­op­ga­ver i områ­der­ne omkring Stru­er. Du kan sag­tens boo­ke en el-instal­la­tør til Hjerm, Vin­derup og Lemvig, lige­som vi ger­ne kører nord- og vest­på til bl.a. Thyholm.

Der er man­ge for­de­le ved at væl­ge os som din el-instal­la­tør. Du får den høje­ste fag­lig­hed, erfa­ring, auto­ri­se­ret el-ser­vi­ce og en god dia­log omkring opga­ver­ne. Sam­ti­dig har vi altid skar­pe pri­ser på el-instal­la­tion og alle andre opga­ver, vi udfører.

Vores el-instal­la­tø­rer, elek­tri­ke­re og montø­rer opda­te­rer løben­de deres kom­pe­ten­cer. Det bety­der, at du altid får den nye­ste og bed­ste løs­ning, og der er altid eks­pertvi­den at få glæ­de af.

el-installation struer vinderup hjerm lemvig - thusgaard el-center

Lad os hjælpe dig med el-installation:

  • Renove­ring og udskift­ning af gam­le installationer
  • Nybyg­ge­ri med klas­si­ske eller intel­li­gen­te el-installationer
  • Fejl­find­ing
  • Repa­ra­tion af elek­tri­ske installationer
  • Ser­vi­ce og vedligehold
  • Udskift­ning af stikkontakter
  • Opsæt­ning af LED spots – (vi har også et stort udvalg af spots i butik­ken i Stru­er)
  • Mon­ta­ge af varmepumpe
  • og meget andet

Når en el-instal­la­tør fra Thus­gaard El-Cen­ter tager ud på en opga­ve, så er du sik­ker på, at opga­ven udfø­res efter afta­le og til tiden.

Vores el-installatører og elektrikere servicerer private, erhverv og offentlige institutioner

Der er snart ikke den el-opga­ve, som vi ikke kan løse. Vores team af dyg­ti­ge el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re har erfa­ring med el-arbej­de for pri­va­te kun­der (både små opga­ver og nybyg­ge­ri), el-ser­vi­ce for indu­stri, land­brug og andre erhverv. Og ikke mindst; el-instal­la­tion for offent­li­ge institutioner.

Kontakt din lokale el-installatør for autoriseret el-installation

​Har du brug for en el-instal­la­tør, og ønsker du et ufor­plig­ten­de og gra­tis til­bud på el-instal­la­tion? Eller har du spørgs­mål til en el-instal­la­tør eller elek­tri­ker, så ring eller bliv rin­get op ved at udfyl­de for­mu­la­ren. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

 Tlf. 96853000

Åbning­sti­der Man­dag- Tors­dag  7–16  Fre­dag 7–13

 

Som din loka­le el-instal­la­tør, udfø­rer vi auto­ri­se­ret el-instal­la­tion i Stru­er, Hjerm, Lemvig, Vin­derup og omegn.

El installation i nyt hus

Når der er tale om el-instal­la­tion i et nyt hus, er det super vig­tigt, at der er taget høj­de for ALT, når instal­la­tio­ner­ne påbe­gyn­des. Vores el-instal­la­tø­rer er uddan­ne­de til at være på for­kant med, hvil­ke instal­la­tio­ner et moder­ne hjem har brug for – og hvor.

Der er også reg­ler for, hvor man­ge stik­kon­tak­ter der skal være i hvert rum, hvor­dan man må føre strøm i bade­væ­rel­ser, og man­ge andre ele­men­ter. Alt­sam­men noget vores el-instal­la­tø­rer tager høj­de for under et nybyggeri.

Traditionelle eller intelligente løsninger som smart home

I dag vil de fle­ste ger­ne have en hvis andel af intel­li­gen­te løs­nin­ger i et nyt hus. Det kan være alt fra lys­dæm­pe­re til stik­kon­tak­ter med inte­gre­re­de USB-udtag og ikke mindst inte­gre­re­de alarmsystemer.

Det er alt sam­men noget, vi kan hjæl­pe med. Tag en snak med en el-instal­la­tør eller pro­jekt­le­der hos os. På den måde er du sik­ret den bedst muli­ge el-vej­led­ning. Og du får de helt opti­ma­le ram­mer med el, lys, kab­ler, alar­mer og alt det andet, der hører under el-instal­la­tion i et nyt hus.

el-installatør Struer Lemvig Vinderup Hjerm Thyholm Thyborøn - el installation i nyt hus

Thus­gaard El-cen­ter er din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er, Hjerm, Vin­derup, Lemvig og omegn. Vores man­ge el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re står klar til at hjæl­pe dig med alle for­mer for el-installation.

Kon­takt os på tlf. 96853000 eller bliv rin­get op.

Udskiftning af eltavle og HPFI

Er det på tide, at udskif­te eltav­len, så er vi klar til at ryk­ke ud.

I dag er det et lov­krav at dine el-instal­la­tio­ner er beskyt­tet af et fejstrøms­re­læ, der også kal­des et HFI- eller HPFI-relæ.

H: Høj­føl­som

P: Pul­se­ren­de

F: Fejl

I: et sym­bol for strøm

Et HPFI-relæ mon­te­res i en el-instal­la­tions indgang/tilslutning til elnet­tet og dine egne el-installationer.

Er du i tvivl om, hvor­vidt din eltav­le og dit relæ lever op til lov­giv­nin­gen på områ­det, så kan vi kom­me ud og tjek­ke det for dig.

Vores el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re kører fra Stru­er til bl.a. Lemvig, Hjerm, Vin­derup og Thyholm.

 

For­skel på en el-instal­la­tør og en elektriker

Forskel på en el-installatør og en elektriker

Hvad er for­skel­len egent­ligt på en el-instal­la­tør og en elektriker?

Uddannelsesmæssigt:

En elek­tri­ker har været gen­nem et uddan­nel­ses­for­løb på 4–4½ år. Først når man er uddan­net elek­tri­ker, kan man byg­ge vide­re på sine kom­pe­ten­cer ved at vide­reud­dan­ne sig som el-instal­la­tør. Det tager yder­li­ge­re 2 år på sko­le­bæn­ken, før man så kan kal­de sig elin­stal­la­tør. Er man auto­ri­se­ret instal­la­tør, har man haft yder­li­ge­re 2 års prak­tisk erfa­ring. Læs mere om uddan­nel­sen som el-instal­la­tør her.

Arbejdsmæssigt:

En elek­tri­ker arbej­der oftest med de tra­di­tio­nel­le opga­ver inden for elin­stal­la­tion. Eksem­pel­vis strøm­til­slut­ning, udskift­ning af stik­kon­tak­ter, opsæt­ning af lam­pe­ud­tag, belys­nings­op­ga­ver og gene­relt ledningsføring.

En el instal­la­tør er uddan­net til bl.a. at arbej­de med mere kom­plek­se el-opga­ver og sel­ve instal­la­tions­ar­bej­det. Der­u­d­over er en instal­la­tør uddan­net til at lave plan­læg­ning og teg­nin­ger til små og sto­re projekter.