clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

El Installation af din lokale el-installatør

El-instal­la­tion – Få auto­ri­se­ret hjælp af din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Thyholm og omegn.

Vi ser­vi­ce­rer pri­va­te og erhverv med stort set alle opga­ver inden for instal­la­tion, repa­ra­tion og el-ser­vi­ce.

Små el-opgaver eller store projekter med el-installation

Hvad enten el-opga­ven er lil­le eller stor, så er vi klar til at hjæl­pe dig. Her får du hjælp til små el-instal­la­tio­ner i dit hjem, som en enkelt el-instal­la­tør eller elek­tri­ker kan løse. Sam­ti­digt er der også hjælp at hen­te til sto­re el-pro­jek­ter, der kræ­ver erfar­ne eks­per­ter inden for fagen­tre­pri­se, hvor det er nød­ven­digt med man­ge el-instal­la­tø­rer.

El-installatør med autoriseret stempel

Din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er fin­der du hos os. Vi har også kun­der til el-instal­la­tions­op­ga­ver i bl.a. Hjerm, Vin­derup og Lemvig, lige­som vi ger­ne kører til Thyholm.

Der er man­ge for­de­le ved at væl­ge os som din el-instal­la­tør. Du får den høje­ste fag­lig­hed, erfa­ring og auto­ri­se­ret el-ser­vi­ce, og så har vi altid skar­pe pri­ser på el-instal­la­tion.

Vores el-instal­la­tø­rer, elek­tri­ke­re og montø­rer opda­te­rer løben­de deres kom­pe­ten­cer, så så du altid får den nye­ste og bed­ste løs­ning.

el-installatør Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm

Lad os hjælpe dig med el-installation:

  • Renove­ring og udskift­ning af gam­le instal­la­tio­ner
  • Nybyg­ge­ri med klas­si­ske eller intel­li­gen­te el-instal­la­tio­ner
  • Fejl­find­ing
  • Repa­ra­tion af elek­tri­ske instal­la­tio­ner
  • Ser­vi­ce og ved­li­ge­hold
  • Udskift­ning af stik­kon­tak­ter
  • Opsæt­ning af LED spots
  • Mon­ta­ge af var­me­pum­pe
  • og meget andet

Når en el-instal­la­tør fra Thus­gaard El-Cen­ter tager ud på en opga­ve, så er du sik­ker på, at opga­ven udfø­res efter afta­le og til tiden.

Vores el-installatører og elektrikere servicerer private, erhverv og offentlige institutioner

Der er snart ikke den el-opga­ve, som vi ikke kan løse. Vores team af dyg­ti­ge el-instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re har erfa­ring med el-arbej­de for pri­va­te kun­der (både små opga­ver og nybyg­ge­ri), el-ser­vi­ce for indu­stri, land­brug og andre erhverv og ikke mindst; el-instal­la­tion for offent­li­ge insti­tu­tio­ner.

Kontakt din lokale el-installatør for autoriseret el-installation

​Ønsker du et ufor­plig­ten­de og gra­tis til­bud på el-instal­la­tion, eller har du spørgs­mål til en el-instal­la­tør eller elek­tri­ker, så ring eller bliv rin­get op ved at udfyl­de for­mu­la­ren. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

 Tlf. 96853000

Åbning­sti­der  7–16

Som din loka­le el-instal­la­tør, udfø­rer vi auto­ri­se­ret el-instal­la­tion i Stru­er, Hjerm, Lemvig, Vin­derup og omegn.

El-installation Struer Hjerm Vinderup Lemvig Thyholm

Forskel på en el installatør og en elektriker

Hvad er for­skel­len egent­ligt på en el instal­la­tør og en elek­tri­ker?

Uddannelsesmæssigt:

En elek­tri­ker har været gen­nem et uddan­nel­ses­for­løb på 4–4½ år. Først når man er uddan­net elek­tri­ker, kan man byg­ge vide­re på sine kom­pe­ten­cer ved at vide­reud­dan­ne sig som el-instal­la­tør. Det tager yder­li­ge­re 2 år på sko­le­bæn­ken, før man så kan kal­de sig elin­stal­la­tør. Er man auto­ri­se­ret instal­la­tør, har man haft yder­li­ge­re 2 års prak­tisk erfa­ring.

Arbejdsmæssigt:

En elek­tri­ker arbej­der oftest med de tra­di­tio­nel­le opga­ver inden for elin­stal­la­tion, som strøm­til­slut­ning, udskift­ning af stik­kon­tak­ter, opsæt­ning af lam­pe­ud­tag, belys­nings­op­ga­ver og gene­relt led­nings­fø­ring.

En el instal­la­tør er uddan­net til bl.a. at arbej­de med mere kom­plek­se el-opga­ver og sel­ve instal­la­tions­ar­bej­det. Der­u­d­over er en instal­la­tør uddan­net til at lave plan­læg­ning og teg­nin­ger til små og sto­re pro­jek­ter.

 

el installatør Struer Vinderup Hjerm Lemvig Thyholm

 

Thus­gaard El-cen­ter er din loka­le el-instal­la­tør i Stru­er, Hjerm, Vin­derup, Lemvig og omegn. Vores man­ge instal­la­tø­rer og elek­tri­ke­re står klar til at hjæl­pe dig med alle for­mer for el-instal­la­tion.

Kon­takt os på tlf. 96853000 eller bliv rin­get op.