Ventilationsanlæg – installation i Struer, lemvig, thyholm og omegn

Ven­ti­la­tions­an­læg er med til at ska­be et godt inde­kli­ma. Vores montø­rer kan stå for instal­la­tion af ven­ti­la­tion i dit hus eller din virk­som­hed. Også ven­ti­la­tion med genvinding.

Få pro­fes­sio­nel hjælp til at væl­ge det rig­ti­ge, og vi hjæl­per natur­lig­vis også med instal­la­tion af alle typer ven­ti­la­tions­an­læg i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm og omegn.

ventilationsanlæg til bolig og industri

Ventilationsanlæg – ventilation i hus

Et ven­ti­la­tions­an­læg i dit hus sik­rer et sundt inde­kli­ma, og du und­går fugtskader.

Vores montø­rer instal­le­rer et meka­nisk ven­ti­la­tions­an­læg, der suger den „foru­re­ne­de” luft ud. Anlæg­get vil så hen­te ny, frisk luft ind ude­fra, der eksem­pel­vis hen­tes fra fris­kluft­ven­ti­ler i yder­mu­ren. Der er tit tale om et ven­ti­la­tions­an­læg med gen­vin­ding, og det kan vi hjæl­pe med at få instal­le­ret i din bolig.

Det er selv­føl­ge­lig ofte de mere udsat­te rum i dit hus, der træn­ger til god ven­ti­la­tion. Det er blandt andet bade­væ­rel­se, bryg­gers og køk­ken, der kræ­ver et godt ven­ti­la­tions­an­læg. Men også dine opholds­rum, som stue og sove­væ­rel­se har godt af jævn­lig ven­ti­la­tion. Inde­kli­ma­et er altid meget vigtigt.

Ventilation i nye huse og nybyggeri

Er dit hus af ældre dato, er det vig­tigt, at der ofte til­fø­res frisk luft. I nye huse er det til gen­gæld et lov­krav, at der enten meka­nisk eller ved hjælp af udluft­nings­ven­ti­ler, kan til­fø­res frisk luft. (Læs evt. mere om kra­ve­ne på spar-energi.dk)

Vi kan hjæl­pe med instal­la­tion af gen­vin­dings­an­læg og ven­ti­la­tions­an­læg i dit hus og i nybyggeri.

Det er ufor­plig­ten­de at få et til­bud. Kon­takt os her.

Ventilationsanlæg til virksomheden

Et ven­ti­la­tions­an­læg i din virk­som­hed ska­ber et sundt inde­kli­ma, og kan der­i­gen­nem resul­te­re i fær­re syge­da­ge og bed­re triv­sel hos medarbejderne.

Har virk­som­he­den et anlæg af ældre dato, er det en både øko­no­misk ren­ta­bel og en sund­heds­mæs­sigt for­nuf­tig inve­ste­ring, at få et nyt.

Ven­ti­la­tions­an­læg går efter man­ge år hen og bli­ver inef­fek­ti­ve, så både pen­ge og ener­gi fly­ver ud af vin­du­et. Man­ge ældre anlæg kører med en dår­lig virk­nings­grad. Og da det i sin tid blev instal­le­ret var der måske ikke så stort et fokus på for­brug af kWh. Det er der i dag. Der­for er udskift­ning af virk­som­he­dens ven­ti­la­tions­an­læg en inve­ste­ring, der fak­tisk hur­tigt kan tje­ne sig selv hjem igen.

Kon­takt os for at få mere at vide. Vi kom­mer også ger­ne ud for at vur­de­re, om det kan beta­le sig for dig og virk­som­he­den at fore­ta­ge en udskiftning.

Vores montø­rer udfø­rer udskift­ning og nyin­stal­la­tion af ven­ti­la­tions­an­læg i Stru­er, Lemvig, på Thyholm, i Vin­derup, Hjerm og omegn.

 

ventilationsanlæg struer lemvig thyholm - ventilation til hus

Hvorfor er ventilation vigtigt?

Man foru­re­ner inde­luf­ten, når man ophol­der sig i hus eller virk­som­hed. Det er alt fra røg, damp og par­tik­ler, der foru­re­ner luf­ten. Bare når man træk­ker vej­ret, sti­ger luf­tens ind­hold af kul­dioxid og fugt, så der­for er god ven­ti­la­tion nød­ven­digt, uan­set hvor du er.

Inde­luf­ten vil hur­tigt føles tung og inde­luk­ket, hvis der ikke luf­tes ud på den ene eller anden måde. En dår­lig inde­luft kan for­år­sa­ge alt fra træt­hed, hoved­pi­ne, hoste irri­ta­tion i øjne­ne og vil give kon­cen­tra­tions­be­svær på en arbejdsplads.

Er luf­ten meget fug­tig, er der risi­ko for vækst af skim­melsvamp og deci­de­re­de råd- og fugtska­der i væg­ge, gul­ve og lofter.

Hvis du er inter­es­se­ret i et ven­ti­la­tions­an­læg, kan du også over­ve­je, om det er en luft-luft var­me­pum­pe, du skal bru­ge. Se mere om en ener­gi­ef­fek­tiv og ven­ti­le­ren­de var­me­pum­pe her.