clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Byens elektriker Struer og omegn

Siden 1980 har vi fun­ge­ret som byens elek­tri­ker i Stru­er for pri­va­te og erhverv.
Udover tra­di­tio­nel­le el-instal­la­tio­ner til­by­der vi også elek­tro­ni­ske og auto­ma­ti­ske løs­nin­ger, repa­ra­tio­ner og fejl­find­ing.

I dag har vi en bred kun­de­kreds og udfø­rer også el-opga­ver i Lemvig, Hjerm, Vin­derup og på Thyholm.

Ring mig op


Skal du have et godt tilbud?

Varmepumpe

Med en var­me­pum­pe kan du spa­re ener­gi, hvis du opvar­mer med olie, el eller natur­gas og bor i et områ­de uden fjern­var­me.

Varmepumper

alarminstallation
Er du på udkig efter et effek­tivt og pris­bil­ligt alarm­sy­stem, er du kom­met til det ret­te sted

Alarm installation

Ventilation
Vi instal­le­rer alle typer af ven­ti­la­tions­an­læg til at sik­re et godt inde­kli­ma.

Ventilationsanlæg

IMG_7539 ny
Vi er i dag en en top­mo­der­ne instal­la­tions­for­ret­ning.

EL-INSTALLATION

reperation
Har dine hvi­de­va­rer brug for hjælp?  Så klik ven­ligst her

Reparation

IMG_7653 ny

Fra tele­fon i hjem­met, til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virk­som­he­den.

Data / Tele / Fiber

IMG_8840
Her vil du fin­de alt inden­for hår­de hvi­de­va­rer, køk­ken­ma­ski­ner, lam­per og meget mere.

Vores butik

A-60

Med den opti­ma­le sty­ring af maski­ner kan opnås alle­bed­ste resul­tat i pro­duk­ti­vi­te­ten

El-automatik

logothusgaard
Du må meget ger­ne bestil­le din ordre onli­ne ved at udfyl­de den­ne for­mu­lar

Online bestilling

El- installatør og elektriker i Struer og omegn

Er du på udkig efter en erfa­ren og auto­ri­se­ret el-instal­la­tør eller elek­tri­ker i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup, Thyholm eller omegn, så er du kom­met til ret­te sted.

Her får du den bed­ste ser­vi­ce fra start til slut, og du er altid vel­kom­men til at få et ufor­plig­ten­de til­bud på el-instal­la­tion, mon­ta­ge eller andre el-opga­ver.

Vi ser­vi­ce­rer både pri­va­te kun­der og erhverv, og ingen opga­ve er for stor eller lil­le.

Vores team af auto­ri­se­re­de elek­tri­ker, el-instal­la­tø­rer og montø­rer kan hjæl­pe med alt fra mon­ta­ge af en var­me­pum­pe til opsæt­ning af en tyve­ri­a­larm eller ind­byg­nings-spots og selv­føl­ge­lig udskift­ning af stik­kon­tak­ter.

Des­u­den fin­der du et stort udvalg af lam­per, belys­ning, hår­de hvi­de­va­rer og små-el i vores El Salg butik i Stru­er.

Få autoriseret hjælp til el-installation

Her får du hjælp til enhver form for el-instal­la­tion. Vi er spe­ci­a­li­se­ret i:

og meget mere.

Kon­takt os og få et ufor­plig­ten­de til­bud på en opga­ve – ring 96853000 eller udfyld for­mu­la­ren her, og så ven­der vi hur­tigt retur.