Elektriker Struer, og omegn

Elek­tri­ker Stru­er – Siden 1980 har vi fun­ge­ret som elek­tri­ker og el-instal­la­tør i Stru­er for pri­va­te og erhverv.
Udover tra­di­tio­nel­le el-instal­la­tio­ner til­by­der vi også elek­tro­ni­ske og auto­ma­ti­ske løs­nin­ger, repa­ra­tio­ner og fejl­find­ing samt etab­le­ring af sol­cel­le­an­læg og billader.

I dag har vi en bred kun­de­kreds og udfø­rer el-opga­ver i  loka­l­om­rå­det af Stu­er, men vi har biler som dæk­ker det meste af landet.

_SIP5932-web

Med en var­me­pum­pe kan du spa­re ener­gi, hvis du opvar­mer med olie, el eller natur­gas og bor i et områ­de uden fjernvarme.

Varmepumper 

_SIP5958-web

Er du på udkig efter et effek­tivt og pris­bil­ligt alarm­sy­stem, er du kom­met til det ret­te sted

Alarm installation 

Ventilation

Vi instal­le­rer alle typer af ven­ti­la­tions­an­læg til at sik­re et godt indeklima.

Ventilationsanlæg 

elektriker hjerm vinderup struer

Vi er i dag en en top­mo­der­ne installationsforretning.

EL-INSTALLATION 

reperation af opvaskemaskine struer

Har dine hvi­de­va­rer brug for hjælp?  Så klik ven­ligst her

Reparation 

_SIP0649-web

Fra tele­fon i hjem­met, til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virksomheden.

Data / Tele / Fiber 

_24A2186 web

Her vil du fin­de alt inden­for hår­de hvi­de­va­rer, køk­ken­ma­ski­ner, lam­per og meget mere.

Vores butik 

henrik

Med den opti­ma­le sty­ring af maski­ner kan opnås alle­bed­ste resul­tat i produktiviteten

El-automatik 

elektriker i Struer Hjerm Lemvig Vinderup Thyholm

Du må meget ger­ne bestil­le din ordre onli­ne ved at udfyl­de den­ne formular

Online bestilling 

Elektriker Struer, Lemvig, Hjerm, Vinderup, Thyholm og omegn – hjælp til el-installation

Søger du en elek­tri­ker i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup, Thyholm eller omegn, er du kom­met til ret­te sted. Ikke mindst hvis du søger en el-instal­la­tør i Stru­er og omegn til alle opga­ver med el-installation.

Her får du den bed­ste ser­vi­ce fra start til slut, og du er altid vel­kom­men til at få et ufor­plig­ten­de til­bud på el-instal­la­tion, mon­ta­ge eller andre el-opga­ver. Vi arbej­der ofte som el-entre­pre­nør, og sam­ar­bej­der med fle­re entre­pre­nør­fir­ma­er som underentreprenører.

Vi ser­vi­ce­rer både pri­va­te kun­der og erhverv, og ingen opga­ve er for stor eller lille.

Uan­set om du søger en auto­ri­se­ret elek­tri­ker, el-instal­la­tør eller montør, er vi klar til at hjæl­pe. Vores team kan hjæl­pe med alt fra mon­ta­ge af var­me­pum­pe til opsæt­ning af en tyve­ri­a­larm. Lige­som vi natur­lig­vis kan hjæl­pe med instal­la­tion af ind­byg­nings-spots og udskift­ning af stik­kon­tak­ter og hele strømsystemer.

Des­u­den fin­der du et stort udvalg af lam­per, belys­ning, hår­de hvi­de­va­rer og små-el i vores El Salg butik i Stru­er. Og vi kan være behjæl­pe­li­ge med ophæng­ning af lam­per og instal­la­tion af spots både inde og ude.

En el-installatør der kan hjælpe med alle el-opgaver

En auto­ri­se­ret el-instal­la­tør sør­ger for, at arbej­det altid er gjort helt efter reg­ler­ne på områ­det. Her får du hjælp af en auto­ri­se­ret elek­tri­ker eller el-instal­la­tør til enhver form for el-installation.

Vi er bl.a. spe­ci­a­li­se­ret i:

og meget mere. Ikke mindst kan vi stå for al el instal­la­tion i nybyg­ge­ri og renove­rings­pro­jek­ter. Mere nedenfor.

En autoriseret elektriker og el-installatør udfører arbejdet korrekt

De fle­ste rin­ger efter en auto­ri­se­ret elek­tri­ker eller el-instal­la­tør. Andre har el-fær­dig­he­der til selv at udfø­re min­dre instal­la­tio­ner i hjem­met, men…

Uan­set hvor meget du ken­der til el-instal­la­tion, så skal du sik­re dig, at alt el-arbej­de udfø­res ordent­ligt. Og ikke mindst lov­ligt. Læs neden­for hvorfor.

Rådfør dig med en uddannet elektriker eller el-installatør

Vi anbe­fa­ler på det kraf­tig­ste, at du råd­fø­rer dig med os, inden du kaster dig over en el-opga­ve eller instal­la­tion. Husk; det koster dig ingen­ting at spør­ge. Og det er også gra­tis at ind­hen­te et til­bud på en opga­ve, der skal udfø­res af en auto­ri­se­ret elek­tri­ker eller el-installatør.

Man­ge fejl på el-instal­la­tio­ner sker net­op for­di, de ikke er sat op af en auto­ri­se­ret elek­tri­ker eller el instal­la­tør. Det kan alt­så gå hen og bli­ve direk­te livs­far­ligt, hvis en el-instal­la­tion kort­slut­ter. En kort­slut­ning kan ska­be gni­ster, der tit og ofte er årsag til brand. Og for­sik­rin­gen dæk­ker ikke, hvis det er noget, du selv har instal­le­ret. Eller hvis du har fået nabo­en til at gøre det.

Vi servicerer private, erhverv, offentlige institutioner og landbrug med el-installation

Mang­ler du hjælp til el-instal­la­tion i dit pri­va­te hjem, i virk­som­he­den eller i din land­brugs­pro­duk­tion, så fin­der du en auto­ri­se­ret elek­tri­ker og el-instal­la­tør til opga­ven hos os.

Vi kan både hånd­te­re de små el-opga­ver og har erfar­ne med­ar­bej­de­re til også at udfø­re el instal­la­tion i sto­re pro­jek­ter, nybyg­ge­ri og ombyg­nin­ger. Vi ryk­ker også hur­tigt ud, hvis du plud­se­ligt står uden strøm, uden at vide hvor­for, eller hvis f.eks. relæ­et ikke kan tændes.

Elektriker i Struer 7600, Lemvig, Thyholm, Vinderup og hjerm

Kontakt din lokale el-installatør og elektriker i Struer og omegn

Kon­takt os og få et ufor­plig­ten­de til­bud på en elek­tri­ker- eller instal­la­tions­op­ga­ve. Ring 96853000 eller udfyld for­mu­la­ren her, og så ven­der vi hur­tigt retur.

Du fin­der os i dit loka­le bybil­le­de. Så mang­ler du en el-instal­la­tør eller elek­tri­ker i Stru­er, Lemvig, Thyholm, Hjerm, Vin­derup eller omegn, så tag fat på os.

 

elektriker i Struer Hjerm Lemvig Vinderup Thyholm

 

 

Elek­tri­ker til renovering

Når du har brug for en elek­tri­ker til et renove­rings­pro­jekt, så tag fat på os. Vores elek­tri­ke­re har stor erfa­ring med el-instal­la­tion i alt fra par­cel­hu­se til lej­lig­he­der, indu­stri­lo­ka­ler og lagerbygninger.

Vi kan sør­ge for en kom­plet ny-instal­la­tion af ledninger/kabler i hele byg­nin­gen, lige­som vi kan skif­te din eltav­le til en ny.

Er det alle stik­kon­tak­ter­ne der skal udskif­tes i huset – og måske alle lam­pe­ud­tag – så er vi også klar til at hjæl­pe med det.

Ring 9685 3000, det er helt uforpligtende.

el installatør Struer Lemvig Hjerm Vinderup Thyholm

Søger du en elek­tri­ker i Stru­er, Vin­derup, Hjerm, Lemvig eller på Thyholm, så kon­takt os.

El-instal­la­tør til nybyggeri