Ny & større butik

Vi ska­ber en stør­re butik, for at rea­li­se­re vores ønske om at kun­ne dæk­ke med et bredt udvalg på hvi­de­va­rer og belys­ning.

Det bety­der, at vi har udvi­det sor­ti­men­tet af lam­per, belys­nings­ar­tik­ler, hår­de hvi­de­va­rer og el-appa­ra­ter – så der vir­ke­lig er noget for enhver smag og pen­ge­pung.

Butik på 300 m²

Den nye butik er ca. 300 m² stor.

Vores hånd­vær­ke­re og elek­tri­ke­re har nu lagt værk­tø­jer­ne på hyl­den, og døre­ne til den nye butik med lam­per, hvi­de­va­rer og små-el åbne­de den 3. okto­ber. Butik­ken er ble­vet total­renove­ret fra loft til gulv.

Sor­ti­men­ter­ne af både hvi­de­va­rer, lam­per og små ‑el som køk­ken­ma­ski­ner og støv­su­ge­re er udvi­det i stor stil.

Vi tager kampen op mod Elgiganten og Power i Holstebro

Hos Thus­gaard El-Cen­ter ser vi frem til at give både Elgi­gan­ten og Power i Holste­bro kamp til stre­gen, når det dre­jer sig om salg af hvi­de­va­rer, el-appa­ra­ter og køk­ken­ma­ski­ner.

Vi vil være kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på både pris og udvalg – og du skal ikke være i tvivl om, at vores velud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re leve­rer den bed­ste ser­vi­ce.

Det er ikke kun i Stru­er, at kun­der­ne ønsker et stør­re udvalg i butik­ken – det er også i de omkring­lig­gen­de byer som Lemvig, Vin­derup og Hjerm.

Vi kan nu leve op til efter­spørgs­len med et langt stør­re udbud.

Åbning den 3. oktober 2019

Den nye butik åbne­de døre­ne den 3. okto­ber 2019.

Det blev blandt andet fejret med excep­tio­nelt gode åbnings­til­bud, og andre sær­li­ge events på dagen.

Vi kør­te også vores åbnings­til­bud på Face­book, hvor vi selv­føl­ge­lig altid gør opmærk­som på til­bud – uan­set anled­ning. Så følg os på vores Face­book­si­de, hvis du ikke vil gå glip af noget.