clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Bestilling af el-automatik

Udfyld ned­ståen­de fel­ter, for at bestil­le el-auto­ma­tik hos thus­gaard el-cen­ter

Information ang. el-arbejde

El-auto­ma­tik til både pri­va­te og erhverv

Auto­ma­tion er vej­en til opti­me­ren­de pro­duk­tion­pro­ces­ser og flow i virk­som­he­den. Med den opti­ma­le sty­ring af maski­ner og data­op­sam­ling, samt inte­gra­tion til admi­ni­stra­tio­nen kan opnås alle­bed­ste resul­tat i pro­duk­ti­vi­te­ten samt øges over­blik­ket i virk­som­he­den.

Her på områ­det auto­ma­tik står vores pro­fes­sio­nel­le folk klar til at hjæl­pe dig med :

  • Pro­jek­te­ring & vali­de­ring
  • Data­ba­se­ud­vik­ling
  • Pro­gram­me­ring & opti­me­ring
  • Råd­giv­ning, ana­ly­se, design og meget mere

Hvor før, under og efter opga­ven er udført hol­der vi højt ser­vi­ce niveau. Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os 96 85 30 00 for et gra­tis til­bud eller vej­led­ning eller bli­ve rin­get op.